jump to content

Ynghylch

Beth yw Comisiwn Bevan?

Mae Comisiwn Bevan yn darparu cyngor ac arweiniad annibynnol, awdurdodol yn uniongyrchol i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (erbyn hyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon) ynghylch materion sy'n ymwneud ag iechyd a gofal iechyd yng Nghymru.

Sefydlwyd y Comisiwn yn 2008 ar achlysur 60 mlwyddiant sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, a'i nod yw darparu cyngor yn ehangach, gan drefnu bod ei arbenigedd a'i wasanaethau ymghyngorol ar gael yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Bydd y Comisiwn yn cyflawni hyn drwy ymchwil helaeth a chyhoeddi adroddiadau i helpu i gyflawni ei uchelgais o ddatblygu gwasanaethau gofal iechyd effeithiol sy'n diwallu anghenion Cymru.

Ers ei ffurfio, mae gwaith y Comisiwn wedi datblygu, gan ychwanegu gwerth ac effaith sylweddol at waith Llywodraeth Cymru a'r GIG yng Nghymru.

Daw arbenigedd y Comisiwn, o dan gadeiryddiaeth yr Athro Syr Mansel Aylward, o aelodau yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Gwelir ei gwmpas byd-eang yn y cysylltiadau cadarn sydd ganddo â llywodraethau cenedlaethol, academia a systemau iechyd gwladol yn Awstralasia, Ewrop a Gogledd America.

Rôl ac amcanion

Rôl y Comisiwn yw:

  • Arsylwi, dehongli, dadansoddi, craffu ar, cynghori a chynnig sylwadau ynghylch iechyd a materion sy'n gysylltiedig ag iechyd yng Nghymru; a,
  • Darparu cyngor arbenigol i'r Gweinidog, wedi ei lywio gan dystiolaeth gadarn a chonsensws barn awdurdodol

Canolbwyntia'r Comisiwn ar sut y gallai Cymru wireddu ei huchelgais o ddatblygu gwasanaethau gofal iechyd sy'n seiliedig ar egwyddorion craidd Aneurin Bevan er mwyn sicrhau'r ffordd orau o ddiwallu anghenion pobl Cymru, gan lwyddo cystal â'r systemau cyffelyb gorau mewn mannau eraill yn y byd.

Ymunwch â'n Rhestr Ohebu

Back to top