jump to content

Newyddion

Sefydliad y Merched yng Nghymru i ymgyrchu dros iechyd yn dilyn pen-blwydd y GIG yn 70

29th Oct 2018

Mae'r felin drafod flaenllaw, Comisiwn Bevan, yn gweithio gydag aelodau o Sefydliad y Merched i gael eu cefnogaeth ynghylch gofal iechyd darbodus

Mae aelodau o Sefydliad y Merched ar draws Cymru yn cael eu hannog i weithredu er mwyn cael gofal ac iechyd gwell yn dilyn pen-blwydd y GIG yn 70.

Mae gan Sefydliad y Merched, a oedd yn dathlu ei ganmlwyddiant yn 2015, ac sy'n dathlu can mlynedd o Ymgyrchoedd Sefydliad y Merched y mis hwn, hanes hir a balch o ymgyrchu, yn enwedig o ran materion sy'n ymwneud ag iechyd. Mae rhai o ymgyrchoedd iechyd mwyaf nodedig Sefydliad y Merched yn cynnwys gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus, cael gwared ar y stigma o ran AIDS a chynyddu nifer y bydwragedd sydd yn y GIG.

Bydd y felin drafod bennaf yng Nghymru ar gyfer iechyd a gofal, Comisiwn Bevan (wedi'i gynnal a'i gefnogi gan Ysgol Rheolaeth Prifysgol Abertawe), yn gweithio gydag aelodau o Sefydliad y Merched ynghylch sut y gallant drawsnewid dyfodol y GIG drwy ddefnyddio gwasanaethau mewn ffordd fwy gochelgar a bod yn hyrwyddwyr lles yn eu gweithleoedd a'u cymunedau.

Dathlwyd pen-blwydd y GIG yn 70 yn gynharach eleni, ond oherwydd adnoddau cyfyngedig a heriau o ran recriwtio, mae angen i gleifion, gweithwyr proffesiynol ac unigolion gymryd camau gweithredu ar unwaith er mwyn sicrhau y bydd y gwasanaeth yn parhau'n gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Bydd Comisiwn Bevan yn cynnig deunyddiau er mwyn sbarduno trafodaeth ymysg grwpiau Sefydliad y Merched, gan gynnwys:

  • Beth yw'r opsiynau eraill yn hytrach na mynd i weld eich meddyg teulu?
  • Sut rydych chi'n teimlo ynghylch holi cwestiynau a gofyn am ddewisiadau eraill pan fyddwch gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol?
  • A ydych yn cymryd rhan yn y broses o ddylunio a darparu eich gwasanaethau gofal iechyd lleol?

 

Bydd pecyn adnoddau sy’n cynnwys gwybodaeth fanwl am ddefnyddio'r GIG mewn modd cyfrifol a chymryd camau gweithredu ar gael i aelodau Sefydliad y Merched maes o law. Bydd y pecyn adnoddau hefyd yn cynnwys astudiaethau achos ysbrydoledig am bobl yn cymryd cyfrifoldeb dros iechyd a gofal da ledled Cymru, megis Gofal Solfach a'r Rhaglenni Addysg i Gleifion.

 

Bydd grwpiau Sefydliad y Merched yng Nghymru yn dechrau rhaglen ymgysylltu Comisiwn Bevan ar ddechrau 2019. 

 

Dywedodd Mair Stephens, Cadeirydd Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched-Cymru: "Ers sefydlu Sefydliad y Merched, mae iechyd a lles wedi bod wrth ei wraidd, ac mae nifer o'n prosiectau a'n hymgyrchoedd presennol yn canolbwyntio ar iechyd. Mae aelodau Sefydliad y Merched yn angerddol am y GIG, a drwy'r prosiect hwn, rydym yn gobeithio casglu profiadau, gwybodaeth a syniadau gan yr aelodau ynghylch gwasanaethau iechyd a gofal iechyd er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn cyfrannu at GIG sy'n ddarbodus ac yn addas at genedlaethau'r dyfodol.

 

Meddai Helen Howson, Cyfarwyddwr Comisiwn Bevan: "Mae Comisiwn Bevan yn angerddol am sicrhau bod pob unigolyn ledled Cymru yn cael dweud ei ddweud am y GIG, yn ogystal â chymryd cyfrifoldeb dros drawsnewid ei ddyfodol. Mae Sefydliad y Merched wedi dangos drwy'r hanes sydd ganddo ei fod yn gallu arwain mudiadau cymdeithasol pwysig dros newid. Rydym yn gobeithio y bydd y rhaglen hon yn annog aelodau o Sefydliad y Merched ledled Cymru i feddwl yn wahanol am y ffordd y gallan nhw, eu ffrindiau a'u teulu, ddefnyddio'r GIG yn y ffordd orau, a sut y gallant gymryd camau gweithredu er mwyn osgoi mynd yn sâl a gwella iechyd a lles eu cymunedau.

Back to News & Events Read next story

Ymunwch â'n Rhestr Ohebu

Back to top