jump to content

Gofal Iechyd Darbodus

Gofal Iechyd Darbodus yw'r cysyniad sydd wrth wraidd y gwaith a gyflawnir gan Gomisiwn Bevan a'i aelodau. Y dull hwn sy'n darparu arweiniad ynghylch y ffordd orau y gall y Comisiwn gefnogi gofal iechyd yng Nghymru.

Ym mis Rhagfyr 2013, cyflwynodd y Comisiwn gysyniad Gofal Iechyd Darbodus trwy gyhoeddi ‘Simply Prudent Healthcare’, a oedd yn cynnwys set o egwyddorion dros dro sydd wrth wraidd nod ac amcanion y cysyniad.

Gydol 2014, aeth y Comisiwn ati i estyn allan ac annog trafodaeth eang ynghylch yr hyn a ddylai Gofal Iechyd Darbodus fod. Yn dilyn cyfres o weithdai, trafodaethau a lansio gwefan benodol, lansiodd y Comisiwn ffurf derfynol ar yr Egwyddorion Darbodus ym mis Ionawr 2015. Cadarnhawyd y rhain gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghynhadledd Conffederasiwn GIG Cymru. Mae copi o araith y Gweinidog ar gael yma.

Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus

Egwyddor Ddarbodus 1

  • Cyflawni iechyd a lles gyda'r cyhoedd, cleifion a gweithwyr proffesiynol yn bartneriaid cydradd trwy gynhyrchu ar y cyd.

Egwyddor Ddarbodus 2

  • Gofalu am y rheini sydd â'r angen iechyd mwyaf yn gyntaf, gan wneud y defnydd gorau o'r holl sgiliau a'r adnoddau.

Egwyddor Ddarbodus 3

  • Gwneud yr hyn y mae ei angen yn unig – dim mwy, dim llai – a pheidio â gwneud niwed.

Egwyddor Ddarbodus 4

  • Lleihau amrywio amhriodol trwy ddefnyddio arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn gyson ac yn dryloyw.

 

Bevan Commissioner Professor Don Berwick on the principles of Prudent Healthcare:

Watch the video here:

Ymunwch â'n Rhestr Ohebu

Back to top