Skip i'r prif gynnwys

Am Gomisiwn Bevan

Comisiwn Bevan yw prif felin drafod iechyd a gofal Cymru, a gynhelir ac a gefnogir gan Brifysgol Abertawe.

Gan weithio o fewn system iechyd a gofal gymhleth, mae ein gweledigaeth yn syml – gwasanaeth iechyd a gofal cenedlaethol darbodus a chynaliadwy i ddiwallu anghenion pob dinesydd sy’n parhau i fod yn driw i’w werthoedd gwreiddiol, fel y sefydlwyd gan sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan.

Ein cenhadaeth yw herio meddwl ac ymarfer ym maes iechyd a gofal, gan greu symudiad cynyddol dros newid gyda'r bobl yn y system a'r rhai sy'n defnyddio'r system. Rydym yn gweithio i dyfu ac ymgorffori’r symudiad hwn o fewn sefydliadau a rhyngddynt mewn tair ffordd:

Rydym yn herio

Rydym yn harneisio mewnwelediadau annibynnol a newydd i herio polisi ac ymarfer, gan weithredu fel 'cyfeillion beirniadol' i helpu arweinwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ar iechyd a gofal yng Nghymru, ar draws y DU a thu hwnt.

Rydym yn newid

Rydym yn cefnogi unigolion a thimau i ddylunio, rhoi cynnig ar, profi a darparu methodolegau a dulliau newydd o drawsnewid iechyd a gofal.

Rydym yn bencampwr

Rydym yn hyrwyddo mabwysiadu a lledaenu ffyrdd arloesol o weithio trwy ymchwil, hyfforddiant a gwaith archwiliol a chydweithredol ehangach, gydag ystod eang o randdeiliaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Sefydlwyd Comisiwn Bevan yn wreiddiol yn 2008 gan yr Athro Syr Mansel Aylward i roi cyngor a chonsensws ar faterion yn ymwneud ag iechyd a gofal i Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys panel annibynnol o 24 o arbenigwyr o fri rhyngwladol Comisiynwyr sy'n rhoi o'u hamser yn rhydd i Gymru. Daw’r rhain o amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys diwydiant, y GIG, llywodraeth leol, y lluoedd arfog, y byd academaidd a’r trydydd sector.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y gall Cymru gyflawni ei huchelgais o adeiladu gwasanaethau iechyd a gofal cynaliadwy, integredig sy’n diwallu anghenion pobl ar draws ein pentrefi, ein trefi a’n dinasoedd, gan osod Cymru ymhlith y systemau gorau yn y byd.

Rydym yn parhau i ddefnyddio arbenigedd a mewnwelediadau Comisiynwyr Bevan, ac wedi esblygu i gymhwyso ein ffordd o feddwl a’n dysgu i hwyluso ac arwain trawsnewid iechyd a gofal mewn sefydliadau ledled Cymru ac yn rhyngwladol. Meddwl Comisiwn Bevan bellach yn dylanwadu ar lywodraethau cenedlaethol a systemau iechyd ar draws Ewrop, Awstralasia a Gogledd America.