Skip i'r prif gynnwys

Egwyddorion Iechyd a Gofal Darbodus

Mae egwyddorion iechyd a gofal darbodus yn sail i waith Comisiwn Bevan.

Gwyliwch y Comisiynydd Bevan Rhyngwladol Yr Athro Don Berwick cyflwyno’r Egwyddorion Darbodus a thrafod sut y gall egwyddorion Iechyd Darbodus a Gofal helpu GIG Cymru i wella ac ailosod ar ôl y pandemig coronafeirws.

Gwyliwch gyflwyniad Don Berwick i'r Egwyddorion Darbodus
Gwyliwch Don Berwick yn trafod Covid-19 a'r Egwyddorion Darbodus

Y pedair egwyddor ddarbodus

Gwreiddiau'r cysyniad

Ym mis Rhagfyr 2013, cyflwynodd y Comisiwn y cysyniad o Ofal Iechyd Darbodus gyda chyhoeddiad Yn syml, Gofal Iechyd Darbodus, a oedd yn cynnwys set o egwyddorion dros dro sy'n sail i nodau ac amcanion y cysyniad. Dilynwyd y cyhoeddiad pwysig hwn gan Iechyd Darbodus: flwyddyn yn ddiweddarach, asesiad ansoddol o effeithiolrwydd y cysyniad mewn polisi ac arfer hyd yma.

Drwy gydol 2014, estynnodd y Comisiwn ac anogodd sgwrs eang ar yr hyn y dylai Iechyd a Gofal Darbodus fod. Yn dilyn cyfres o weithdai, dadleuon a lansiad gwefan bwrpasol, lansiodd y Comisiwn y fersiwn derfynol Egwyddorion Darbodus ym mis Ionawr 2015. Cymeradwywyd y rhain gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac maent bellach yn sail i bolisi gofal iechyd Cymru.

Wrth wraidd polisi

Mae gofal iechyd darbodus wrth wraidd Cymru Iachach, cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal, ac mae’n llywio llawer o bolisi a thrafodaeth iechyd a gofal heddiw yng Nghymru. Mae cyfres Ecsbloetio Etifeddiaeth Iechyd Cymru Comisiwn Bevan (isod) yn archwilio’r cysyniad yn fanwl a sut y gall ysbrydoli Ffordd Newydd o FeddwlFfordd Newydd o Gynllunio ac Ffordd Newydd o Wneud.

Ei drosi yn weithred

Mae egwyddorion iechyd a gofal darbodus hefyd yn cael eu rhoi ar waith gan Arloeswyr Bevan (Enghreifftiau Bevan,  Eiriolwyr Bevan & Cymrodorion Bevan). Mae Enghreifftiau Bevan yn weithwyr iechyd a gofal proffesiynol sy’n treialu ac yn profi eu syniadau arloesol i ddarparu gofal iechyd darbodus ar reng flaen y GIG. Mae Eiriolwyr Bevan yn aelodau o’r cyhoedd sy’n rhannu eu profiadau, yn datblygu atebion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn ysbrydoli eraill i wneud dewisiadau iechyd a gofal gwahanol i gefnogi gofal iechyd darbodus. Mae Cymrodyr Bevan yn weithwyr iechyd a gofal proffesiynol sy’n datblygu arfer darbodus ar lefel genedlaethol gan arwain arloesiadau, datblygu ymchwil a hyfforddi eraill.

 

Blas deng munud: Yr egwyddorion darbodus

Yr Athro Don Berwick, Llywydd Emeritws y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, a Chomisiynydd Rhyngwladol Bevan.

2017Cyhoeddiadau Comisiwn BevanManteisio ar Gyfres Etifeddiaeth Iechyd Cymru
Awst 2, 2023

Ffordd Newydd o Feddwl: Manteisio ar Etifeddiaeth Iechyd Cymru Papur 1

Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: Mehefin 11, 2017 Y papur hwn yw'r cyntaf yn y gyfres o'r enw…
2018Cyhoeddiadau Comisiwn BevanManteisio ar Gyfres Etifeddiaeth Iechyd Cymru
Awst 2, 2023

Ffordd Newydd o Wneud: Manteisio ar Etifeddiaeth Iechyd Cymru Papur 3

Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: Gorff 17, 2018 Dyma’r trydydd papur yn Exploiting the…
2018Cyhoeddiadau Comisiwn BevanManteisio ar Gyfres Etifeddiaeth Iechyd Cymru
Awst 2, 2023

Ffordd Newydd o Gynllunio: Manteisio ar Etifeddiaeth Iechyd Cymru Papur 2

Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: Chwefror 01, 2018 Y papur hwn yw'r ail yn y gyfres o'r enw…