Skip i'r prif gynnwys
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio

ACP Clinigau Gastroenteroleg Cyswllt Cyntaf dan Arweiniad Dietegydd

Dr T Mathialahan a Jeanette Starkey

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cefndir

Dangosodd archwiliad yn 2017 fod 20% o gleifion a gyfeiriwyd at wasanaethau gastroenteroleg gofal eilaidd yn Nwyrain BIPBC wedi cael diagnosis o broblemau perfedd gweithredol. Ar hyn o bryd mae rhestr aros o 144 wythnos (784 o gleifion) ar gyfer cleifion gastroenteroleg arferol, sy'n parhau i gynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Y rhestr aros frys yw 53 wythnos (328 o gleifion). Mae gwasanaethau cleifion allanol Gastroenteroleg Ymgynghorol yn Nwyrain BIPBC wedi gweld cynnydd o 39% mewn atgyfeiriadau cleifion allanol dros y 4 blynedd diwethaf; ar ben hyn mae nifer annigonol o staff ymgynghorol gastroenteroleg oherwydd yr anallu i recriwtio gyda'r staff presennol o 3 ymgynghorydd amser llawn ac 1 ymgynghorydd rhan amser, yn lle'r 6 ymgynghorydd WTE a argymhellir fesul 250,000 o'r boblogaeth. Mae hyn wedi cynyddu amseroedd aros fel yr uchod sydd â goblygiadau ariannol cysylltiedig, effeithiau negyddol ar ansawdd gofal cleifion yn ogystal â methu â chyrraedd targedau a osodwyd gan safonau cenedlaethol ar gyfer grwpiau cleifion. Dengys tystiolaeth y gellir rheoli cleifion gastroenteroleg arferol yn llwyddiannus mewn clinig Gastroenteroleg Cyswllt Cyntaf dan Arweiniad Deietegydd

Nodau

 • Lleihau nifer y cleifion gastroenteroleg arferol nad ydynt yn rhai brys y mae ymgynghorwyr gastroenteroleg yn eu gweld trwy eu brysbennu i Glinigau Cyswllt Cyntaf a Arweinir gan Ddeietegydd
 • Lleihau’r rhestr aros o 3 blynedd ar gyfer cleifion gastroenteroleg nad ydynt yn rhai brys drwy gynnig apwyntiadau i’w hasesu a’u rheoli o fewn y Clinigau Cyswllt Cyntaf a Arweinir gan Ddeietegydd.
 • Lleihau amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau cleifion allanol meddygon ymgynghorol gastroenteroleg yn gyffredinol – Galluogi meddygon ymgynghorol i weld cleifion brys neu fwy cymhleth yn amserol gan leihau’r risg o gael eu derbyn a gwella cynlluniau rheoli ar gyfer cleifion
 • Darparu llwybr symlach, diogel ac effeithiol i’r claf

Proses

Datblygwyd meini prawf brysbennu ac atgyfeirio i alluogi’r ymgynghorwyr gastroenteroleg i atgyfeirio cleifion gastroenteroleg nad ydynt yn rhai brys i ddietegydd gastroenteroleg ACP ar gyfer asesiad clinigol a dietetig cychwynnol, diagnosteg a rheolaeth briodol. Ategwyd hyn gan lwybrau, protocolau a chwmpas ymarfer cadarn ar gyfer rhannu llywodraethu clinigol ar draws gofal sylfaenol ac eilaidd.

Canlyniadau / Manteision

 • 318 o gleifion wedi'u tynnu oddi ar restr aros gofal eilaidd
 • Rhyddhawyd 500 o slotiau apwyntiad meddygon ymgynghorol
 • Cynnydd o 14% yng nghapasiti clinigau gastroenteroleg
 • Rhyddhau isafswm cost o £108,000 (amser yr ymgynghorydd)
 • Gostyngiad o arosiadau perfedd gweithredol arferol o 3 blynedd i 4 mis
 • Rheolir y rhan fwyaf o achosion gan ddietegydd ACP yn unig trwy feddyginiaeth, ffordd o fyw neu wiriadau ymchwilio
 • Ymgynghorwyr Gastroenteroleg yn gwbl gefnogol i glinigau
 • Sgoriodd 90% o gleifion y gwasanaeth yn ardderchog, 10% – da iawn

Beth Nesaf?

 • Yn anelu at gael cyllid parhaol ar gyfer y swydd hon
 • Nodwyd meysydd eraill o gastroenteroleg lle gellir ail-werthuso a gwella llwybrau gyda gwaith ar y cyd rhwng yr ymgynghorwyr gastro, nyrsys a dietegydd
 • Gyda chefnogaeth Comisiwn Bevan, ceisio hyrwyddo mabwysiadu a lledaenu'r rôl/gwasanaeth hwn
 • Cyhoeddi gwaith mewn cyfnodolion i hyrwyddo gwaith ac ymarferoldeb mabwysiadu a lledaenu gwasanaeth o'r fath mewn mannau eraill
 • Creu rhwydwaith dietegwyr gastroenteroleg ACP i safoni cymwyseddau a rolau swyddi

Gweld posteri a sleidiau'r prosiect o Ddigwyddiad Arddangos Cenedlaethol PCIP