1. Cyflwyniad

Mae’r telerau defnydd hyn yn rheoli’r modd yr ydych yn defnyddio ein gwefan; drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn y telerau defnydd hyn yn llawn. Os ydych yn anghytuno â’r telerau defnydd hyn neu unrhyw ran o’r telerau defnydd hyn, ni ddylech ddefnyddio ein gwefan.

2. Trwydded i ddefnyddio’r wefan

Oni nodir fel arall, ni neu ein trwyddedwyr sy’n berchen ar yr hawliau eiddo deallusol yn y wefan a’r deunydd ar y wefan. Yn amodol ar y drwydded isod, cedwir yr holl hawliau eiddo deallusol hyn.

Cewch edrych ar ein gwefan, lawrlwytho at ddibenion storio yn unig, ac argraffu tudalennau o’r wefan at eich defnydd personol, yn amodol ar y cyfyngiadau sydd wedi’u nodi isod ac yn rhywle arall yn y telerau defnydd hyn.

Ni ddylech:

3. Defnydd derbyniol

Ni ddylech ddefnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd sy’n achosi, neu’n gallu achosi, niwed i’r wefan neu amharu ar argaeledd neu hygyrchedd y wefan; neu mewn unrhyw ffordd sy’n anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu’n niweidiol, neu sy’n gysylltiedig ag unrhyw ddiben neu weithgaredd anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol.

Ni ddylech ddefnyddio ein gwefan i gopïo, storio, cynnal, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys unrhyw ysbïwedd, feirws cyfrifiadur, feirws Trojan, mwydyn, cofnodwr trawiadau bysellau, gwreiddwedd neu feddalwedd gyfrifiadurol faleisus arall (neu’n gysylltiedig â nhw).

Ni ddylech wneud unrhyw weithgareddau casglu data systematig neu awtomatig (gan gynnwys heb gasglu cyfyngiadau, cloddio data a chynaeafu data) ar ein gwefan, neu mewn perthynas â hi, heb ein caniatâd ysgrifenedig.

Ni ddylech ddefnyddio ein gwefan i drawsnewid neu anfon gohebiaethau masnachol digymell.

Ni ddylech ddefnyddio ein gwefan at unrhyw ddibenion sy’n ymwneud â marchnata heb ein caniatâd ysgrifenedig.

4. Gwarantau cyfyngedig

Nid ydym yn gwarantu cyflawnder neu fanwl gywirdeb y wybodaeth sy’n cael ei chyhoeddi ar y wefan hon; ac nid ydym yn ymrwymo i sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael na bod deunydd y wefan yn gyfredol.

I’r graddau helaethaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, rydym yn eithrio pob cynrychiolaeth, gwarant ac amod sy’n ymwneud â’r wefan hon a defnydd y wefan hon (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw warantau a awgrymir drwy gyfraith ansawdd boddhaol, addasrwydd ar gyfer y diben a/neu ddefnyddio gofal a sgiliau rhesymol).

5. Cyfyngiadau ac eithriadau atebolrwydd

Ni fydd unrhyw beth yn y telerau defnydd hyn yn: (a) cyfyngu ein neu eich atebolrwydd, neu ei eithrio, dros farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i esgeulustod;  (b) cyfyngu neu eithrio ein neu eich atebolrwydd dros dwyll neu gamfynegiannau twyllodrus; (c) cyfyngu ein neu eich atebolrwydd mewn unrhyw ffordd sydd heb ei chaniatáu dan y gyfraith berthnasol; neu (d) eithrio ein neu eich atebolrwydd sydd o bosibl heb ei eithrio dan y gyfraith berthnasol.

Mae’r cyfyngiadau a’r eithriadau atebolrwydd sydd wedi’u nodi yn yr Adran hon ac yn rhywle arall yn y telerau defnydd hyn: (a) yn amodol ar y paragraff blaenorol; a (b) yn llywodraethu pob atebolrwydd sy’n codi dan y telerau defnydd neu mewn perthynas â phwnc y telerau defnydd, gan gynnwys atebolrwydd sy’n codi mewn contract, yn y gyfraith gamweddau (gan gynnwys esgeulustod) ac am dorri dyletswydd statudol.

I’r graddau y darperir y wefan a’r wybodaeth a’r gwasanaeth ar y wefan yn rhad ac am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu niwed o unrhyw fath.

Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion yn deillio o unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion busnes, gan gynnwys (heb gyfyngiad) colled o elw, incwm, refeniw, defnydd, cynhyrchedd, cynilion rhagweledig, busnes, contractau, cyfleoedd masnachol neu ewyllys da, neu niwed i’r rhain.

Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golled neu lygredigaeth o unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd.

Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golled neu niwed arbennig, anuniongyrchol neu ôl-ddilynol.

6. Indemniad

Drwy hyn rydych yn ein hindemnio ac yn parhau â’n hindemniad yn erbyn unrhyw golledion, niweidion, costau, atebolrwydd a threuliau (gan gynnwys, heb gyfyngiad, treuliau cyfreithiol ac unrhyw symiau a delir gennym ni i drydydd parti i ddatrys honiad neu anghydfod ynghylch cyngor ein hymgynghorwyr cyfreithiol) a achosir neu a ddioddefir gennym ni yn sgil unrhyw doriad gennych chi o unrhyw ddarpariaeth o’r telerau defnydd hyn neu’n deillio o unrhyw honiad eich bod chi wedi torri unrhyw ddarpariaeth o’r telerau defnydd hyn.

7. Torri’r telerau defnydd hyn

Heb ragfarnu ein hawliau eraill dan y telerau defnydd hyn, os ydych yn torri’r telerau defnydd hyn mewn unrhyw ffordd, gallwn weithredu fel yr ydym ni’n ei ystyried yn briodol er mwyn ymdrin â’r toriad, gan gynnwys rhoi’r gorau i’ch mynediad at y wefan, eich rhwystro rhag defnyddio’r wefan, rhwystro cyfrifiaduron gan ddefnyddio eich cyfeiriad Eiddo Deallusol o ddefnyddio’r wefan, cysylltu â’ch darparwr gwasanaeth y rhyngrwyd i ofyn iddo rwystro’ch mynediad at y wefan a/neu ddwyn achos llys yn eich erbyn chi.

8. Amrywiad

Gallwn adolygu’r telerau defnydd hyn o bryd i’w gilydd. Bydd telerau defnydd diwygiedig yn berthnasol i ddefnydd ein gwefan o ddyddiad cyhoeddi’r telerau defnydd diwygiedig ar ein gwefan. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r fersiwn gyfredol.

9. Aseiniad

Gallwn drosglwyddo, is-gontractio neu ymdrin fel arall â’ch hawliau a/neu rwymedigaethau dan y telerau defnydd hyn heb roi gwybod i chi na chael caniatâd gennych.

Ni chewch drosglwyddo, is-gontractio nag ymdrin fel arall â’ch hawliau a/neu rwymedigaethau dan y telerau defnydd hyn.

10. Toradwyedd

Os yw darpariaeth y telerau defnydd hyn wedi’i phennu gan unrhyw lys neu unrhyw awdurdod cymwys arall yn anghyfreithlon a/neu’n anorfodadwy, bydd y darpariaethau eraill yn parhau mewn grym. Os byddai unrhyw ddarpariaeth anghyfreithlon a/neu anorfodadwy yn gyfreithlon neu’n orfodadwy petai peth ohono wedi’i ddileu, ystyrir y rhan honno wedi’i dileu, a bydd gweddill y ddarpariaeth yn parhau mewn grym.

11. Eithrio hawliau trydydd parti

Mae’r telerau defnydd hyn er eich budd chithau a ninnau, ac nid ydynt wedi’u bwriadu i elwa unrhyw drydydd parti neu fod yn orfodadwy gan unrhyw drydydd parti. Nid yw ymarfer ein hawliau, nac eich hawliau, mewn perthynas â’r telerau defnydd hyn yn amodol ar ganiatâd gan unrhyw drydydd parti.

12. Cytundeb Cyfan

Mae’r telerau defnydd hyn yn cynnwys y cytundeb cyfan rhyngoch chithau a ninnau mewn perthynas â’ch defnydd o’n gwefan, ac yn disodli pob cytundeb blaenorol mewn perthynas â’ch defnydd o’r wefan hon.

13. Y gyfraith ac awdurdodaeth

Bydd y telerau defnydd hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr, a’u dehongli yn unol â hi, a bydd unrhyw anghydfod sy’n gysylltiedig â’r telerau defnydd hyn yn amodol ar awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr.

Ymwadiad

Mae Comisiwn Bevan yn gwneud pob ymdrech posibl i sichrau bod y wybodaeth ar ei brif weinydd gwe yn gyfredol a chywir, ond nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd cyfreithiol dros gamgymeriadau nac esgeulustra, ac mae’n cadw’r hawl i wneud newidiadau (gan gynnwys i ffioedd, rheoliadau a gwasanaethau, cynnwys a darpariaeth cwrs), heb rybudd.

Gyda’r adnoddau sydd ar gael, mae monitro’r holl dudalennau yn cymryd cryn dipyn o amser ac ymdrech. Wedi dweud hynny, bydd pob cais rhesymol am newidiadau yn cael eu trin ar sail achos wrth achos.

Nid yw Comisiwn Bevan yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gyngor neu wybodaeth anghywir a roddir gan safleoedd y cyrhaeddir nhw drwy dudalennau gwe y Brifysgol ei hun.

Hawlfraint

Mae pob testun sydd wedi’i gyhoeddi ar y wefan yn (c) Hawlfraint Comisiwn Bevan, ac eithrio testun sydd wedi’i farcio’n benodol yn eiddo i hawlfraint rywun arall. Caniateir i unigolion lawrlwytho neu gopïo deunydd o’r fath at ddibenion personol yn unig. Dylai cynigion am unrhyw achos arall o atgynhyrchu gael eu hanfon at Dîm Comisiwn Bevan. Cedwir pob hawl.

Mae gan ffotograffau a delweddau eraill sy’n ymddangos ar y wefan lefelau gwahanol o hawlfraint. Maent yn arbennig ar gyfer eu defnyddio ar y tudalennau gwe sydd wedi’u cyhoeddi ar y wefan yn unig. Am fanylion ynghylch delweddau unigol, cysylltwch â Thîm Comisiwn Bevan. Ni ddylid atgynhyrchu delweddau heb gael caniatâd ymlaen llaw.

Ceisiadau gwaredu

Cysylltwch â bevan-commission@swansea.ac.uk mewn perthynas ag unrhyw geisiadau i gael gwared ar unrhyw dudalen neu destun o’r wefan.