Skip i'r prif gynnwys
Lawrlwytho Cyhoeddiad

Meddylwyr y Dyfodol Bevan: Kendra-Jean Nwamadi, Celyn Jones-Hughs, Gruffydd Pari, Robert Jones, Chiamaka Dibigbo

Rhagfyr 2023

Mae'r GIG yn blentyn i Gymru, wedi'i eni o werthoedd y genedl o dosturi a chydraddoldeb. Byddai ei thad sefydlu, Aneurin Bevan, yn hynod falch o’r oedolyn y mae wedi dod ond hefyd, fel pob rhiant, yn ofni am ei ddyfodol. Rydym ni, fel Meddylwyr y Dyfodol Bevan yn ddiolchgar y byddwn yn gweithio un diwrnod ar gyfer y gwasanaeth anhygoel hwn ond rydym hefyd yn bryderus ynghylch ei ddyfodol o ystyried yr heriau presennol. O ganlyniad, rydym wedi bod yn myfyrio ar y newidiadau yr hoffem eu gweld i sicrhau bod ein GIG mewn iechyd da erbyn 2050.

Nod Meddylwyr y Dyfodol Bevan yw defnyddio ein mewnwelediadau a’n safbwyntiau i feddwl am syniadau newydd ac arloesol i wella ein system iechyd a gofal. Credwn fod pobl ifanc ledled Cymru yn haeddu cael eu clywed a chael y cyfle i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol i weithredu’r newidiadau yr ydym am eu gweld.

Ein prif nod yw gwella iechyd darbodus a gofal cleifion gan eu bod wrth galon y GIG ac yn ganolog i bob un o’i werthoedd craidd. Mae ein dull o gyflawni hyn wedi’i ysbrydoli gan y brand dodrefn byd-eang, IKEA. Mae IKEA yn ceisio defnyddio cyn lleied o adnoddau â phosibl i wneud a gwerthu dodrefn heb gyfaddawdu ar ansawdd, gwydnwch na boddhad cwsmeriaid.

Wrth i Gymru barhau i fabwysiadu model integredig o iechyd a gofal cymdeithasol, credwn fod iechyd cymunedol yn agwedd hollbwysig ar hyn. Os gallwn arfogi ein cleifion â'r pecyn cymorth iechyd cywir, yn debyg iawn i becyn fflat dodrefn IKEA, gallent adeiladu eu hiechyd eu hunain gartref. Gyda chyfarwyddiadau defnyddiwr clir wedi’u cynnwys a hybiau wedi’u staffio’n lleol lle gall cleifion gael cymorth dan arweiniad, ein gweledigaeth ar gyfer GIG Cymru yw un yr ydym yn arloesi ynddi i gadw pobl a chleifion yn iach gartref.

At hynny, mae sawl egwyddor gan IKEA y gellir eu cymhwyso i'n system gofal iechyd. Er enghraifft, gallai’r system ddesg dalu yn siopau IKEA, sy’n sicrhau bod y rhai sydd angen y cymorth mwyaf, yn cael y cymorth mwyaf pan fydd ei angen arnynt ein helpu i arloesi a symleiddio’r system brysbennu mewn gofal eilaidd.