Skip i'r prif gynnwys

Dylanwadwyr Clinigol

Hyrwyddo newid a yrrir gan glinigwyr ar gyfer system iechyd a gofal fwy cynaliadwy, darbodus a blaengar.

Mae Comisiwn Bevan wedi nodi’r angen i gefnogi clinigwyr deinamig ac arloesol, gan eu harfogi â’r sgiliau a’r wybodaeth i ysbrydoli ac ysgogi eraill i drawsnewid y ffordd y maent yn gweithio, gan fabwysiadu dulliau arloesol yn eu gwaith eu hunain.

Nod y Rhaglen Dylanwadwyr Clinigol, a noddir gan Lywodraeth Cymru, yw dod â chlinigwyr o’r un meddylfryd ledled Cymru ynghyd, gan greu amgylchedd cefnogol sy’n meithrin ymagwedd “o’r gwaelod i fyny” i ysgogi newid trawsnewidiol. Mae’r rhaglen yn gweithio ochr yn ochr â selogion clinigol sydd â hanes o newid i’w helpu i ddatblygu’r sgiliau, mewnwelediad, a thactegau i oresgyn y rhwystrau sy’n aml yn eu hatal rhag symud pethau ymlaen gan gynnwys materion fel biwrocratiaeth, ymddiriedaeth isel neu ddiffyg cymhelliant neu cymhelliad.

Bydd herio, newid a hyrwyddo trawsnewid clinigol o fewn timau, ar draws adrannau ac arbenigeddau clinigol yn hanfodol i:

  1. Cynnal y newidiadau cadarnhaol a'r cynnydd a wnaed drwy'r pandemig.
  2. Helpwch ni i sicrhau system iechyd a gofal fwy deinamig, cynaliadwy a darbodus sy'n meddwl ymlaen.
  3. Ysgogi ac ymgysylltu â chleifion a'r cyhoedd i newid.

Mae’r Rhwydwaith Dylanwadwyr Clinigol wedi’i gynllunio i alluogi pobl i siapio, hysbysu a chyfrannu’n weithredol at y dysgu i helpu cyfranogwyr i ddylanwadu ar eraill yn unigol yn eu maes neu arbenigedd eu hunain ac ar y cyd fel grŵp yn gweithio gyda’i gilydd i ddylanwadu ar newid ar lefel genedlaethol.

Byddwn yn tynnu ar eraill i rannu eu profiadau yn ogystal â chysylltu â chyfleoedd eraill ar gyfer cefnogaeth, hyfforddiant, hyfforddiant a DPP parhaus, gan gynnwys y Rhwydwaith 'Arweinyddiaeth Gysylltiedig â Gofal Iechyd'.

 

Amcanion y Rhaglen

 

  • Nodi clinigwyr sydd â diddordeb mewn newid trawsnewidiol.
  • Creu amgylchedd hunangynhaliol a chymuned o ddiddordeb.
  • Nodi a rhannu mentrau, ffyrdd o weithio a syniadau newydd i'w mabwysiadu a'u haddasu ledled Cymru.
  • Creu rhwydweithiau a symudiadau ehangach ar gyfer newid ledled Cymru.
  • Rhannu, dysgu a datblygu dealltwriaeth graidd o gymhlethdod y broses newid, gan ddefnyddio meddwl cydnabyddedig yn y maes.
  • Cefnogi datblygiad fframweithiau llywodraethu i gyflawni'r newidiadau sydd eu hangen ar ein cleifion yn effeithiol ac yn gynaliadwy.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y Rhaglen a Rhwydwaith Dylanwadwyr Clinigol neu os hoffech wybod sut y gallwch gymryd rhan yn y garfan nesaf, cysylltwch â bevan-commission@swansea.ac.uk .