Skip i'r prif gynnwys
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio

Sefydlu gwasanaeth Gofal Amlawdriniaethol i Bobl Hŷn sy'n cael Llawdriniaeth (POPS) mewn llawfeddygaeth gyffredinol ddewisol

Dr Margaret Coakley – Anesthetydd Ymgynghorol

Dr Nia Humphry – Geriatregydd Amlawdriniaethol Ymgynghorol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae niferoedd uwch o gleifion hŷn yn cael llawdriniaeth. Mae tystiolaeth gynyddol bod cleifion sy'n fregus neu sydd â nam gwybyddol yn arbennig o agored i fwy o afiachusrwydd a marwolaethau. Byddai cleifion o'r fath yn elwa ar asesiad geriatrig cynhwysfawr. Mae Asesiad Geriatrig Cynhwysfawr (CGA) yn broses amlddisgyblaethol dan arweiniad geriatregydd i sefydlu cynllun gofal i nodi a diwallu unrhyw anghenion meddygol, cymdeithasol a swyddogaethol. Mae CGA ar gyfer cleifion sy’n cael llawdriniaeth ddewisol yn arwain at leihad mewn hyd arhosiad yn yr ysbyty, afiachusrwydd a marwolaethau ar ôl llawdriniaeth, ac mae cleifion yn fwy tebygol o gael eu rhyddhau i’w man preswylio gwreiddiol. Mae'r dull hwn wedi dod yn adnabyddus fel POPS - gofal amlawdriniaethol i'r claf hŷn sy'n cael llawdriniaeth. Gydag adnoddau staff cyfyngedig mae angen i ni archwilio ffyrdd newydd o gyflwyno CGA i'n cleifion bregus.

Nod

Sefydlu gwasanaeth POPS yn ein ffrwd llawdriniaeth ddewisol, i ddangos ei effeithiolrwydd a chasglu data i lywio achos busnes i gynnal ac ehangu'r gwasanaeth. Bydd nyrs eiddilwch Band 6 a gweithiwr cymorth eiddilwch band 2 yn gweithio gyda ni am 12 mis i sefydlu sgrinio eiddilwch arferol a chywir yn ein holl gleifion dros 65 oed sy’n mynychu ein clinig asesu cyn llawdriniaeth. Bydd CGA yn cael ei gynnig i’r rhai sy’n fregus, a bydd y canfyddiadau’n cael eu rhannu gyda’r staff therapi perthnasol (ffisio, therapi galwedigaethol a dieteteg) cyn cael eu derbyn. Bydd cleifion hefyd yn cael eu cyfeirio at adnoddau i'w cynorthwyo i adsefydlu cyn llawdriniaeth. Bydd y broses ragweithiol hon o nodi anghenion claf yn gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau presennol ac yn amlygu unrhyw angen nas diwallwyd. Yn ystod y cyfnod derbyn, bydd y nyrsys eiddilwch yn mynychu rowndiau bwrdd ward ac yn cysylltu â therapyddion i ddatblygu gofal. Bydd y tîm hefyd yn gweithio i uwchsgilio ein cydweithwyr amlawdriniaethol gan ddatblygu a darparu addysg mewn syndromau geriatrig cyffredin. Bydd ffocws ar ragweld a rheoli deleriwm yn ein haddysgu wardiau.

Gobeithiwn y bydd uwchsgilio staff yn gwella’r adnabyddiaeth o gleifion hŷn sy’n wynebu risg uchel o gymhlethdodau amlawdriniaethol ac yn hwyluso ymyriad priodol cynharach i leihau eu mynychder. Bydd gwella ansawdd gofal yn lleihau hyd arhosiad ac o fudd i brofiad y claf. Gobeithiwn hefyd weld cyfraddau aildderbyn yn gostwng a'r angen am newid preswylfa rhyddhau i ofal uwch.

Beth Nesaf

  • Gwreiddio gwasanaeth
  • Ehangu arbenigeddau llawfeddygol
  • Ymgyfraniad ehangach y tîm amlddisgyblaethol
  • Mewnbwn geriatregydd post op
  • Cyfranogiad cleifion
  • Pecyn cymorth cenedlaethol
  • Hyrwyddo mabwysiadu ehangach

Gweld posteri a sleidiau'r prosiect o Ddigwyddiad Arddangos Cenedlaethol PCIP