Skip i'r prif gynnwys
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio

Gwella gofal wedi'i gynllunio ar gyfer pobl fregus yn Ysbyty Treforys

Dr David Burberry
Dr Karina James
Dr Duncan Soppitt
Dr Greg Taylor
Dr Jugdeep Dhesi

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cefndir

Mae gennym boblogaeth gynyddol sy’n heneiddio, ynghyd â niferoedd cynyddol o gleifion yn aros am lawdriniaethau am gyfnodau hwy o amser. Mae cleifion hŷn ac eiddil yn fwy cymhleth ac yn gysylltiedig â chyfnodau hirach o aros a chanlyniadau gwaeth ar ôl llawdriniaeth, gan wneud y gallu i brosesu’r rhestr aros sy’n cynyddu o hyd yn anoddach.

Nod

Gwyddom fod ymyrraeth gynnar gan geriatregwyr yn gwella canlyniadau, gyda llai o gymhlethdodau ôl-lawdriniaethol a chanlyniadau gwell i gleifion, a chyda gwell defnydd o wasanaethau. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod pwy fydd yn elwa.

Amcanion

 • Asesu'r galw am wasanaethau geriatrig amlawdriniaethol
 • Asesu cost a budd y gwasanaeth
 • Nodi offeryn sgrinio y gellir ei ddefnyddio'n electronig i nodi cleifion a fyddai'n elwa o adolygiad geriatrig
 • Mapio manteision ychwanegol o ran gwella gofal cleifion
 • Datblygu'r gwasanaeth gyda chynnwys ac adborth cadarn gan gleifion

Y Dull

 • Anfon holiadur ysgrifenedig at bob (256) o gleifion dros 65 oed ar y rhestr colecystectomi laparosgopig (LC)
 • Cyswllt ffôn i wneud sgôr risg eiddilwch clinigol, sgôr risg eiddilwch ysbyty a holiadur CRANE
 • Trafodaeth tîm amlddisgyblaethol i benderfynu a fyddai'r claf yn elwa o adolygiad clinigol

Canlyniad / Manteision

 • Gostyngiad ar restr aros
 • 15% o gleifion dros 65 oed wedi'u tynnu oddi ar restr LC
 • 40% o gleifion a welwyd yn y clinig torgest wedi'u tynnu oddi ar y rhestr
 • £250,000 o arbedion LC/osgoi costau
 • Gofal sy'n canolbwyntio ar y claf gydag adborth rhagorol
 • Cleifion wedi'u hoptimeiddio'n feddygol
 • Llai o atgyfeiriadau arbenigol sengl
 • Gostyngiad mewn cost meddyginiaethau
 • Yn cefnogi sgrinio rhestrau aros

Gweld posteri a sleidiau'r prosiect o Ddigwyddiad Arddangos Cenedlaethol PCIP