Dathlu buddsoddwyr y GIG yng Nghymru mewn arddangosfa genedlaethol

Cyhoeddwyd:

Cyflwynodd Esiamplwyr Bevan brosiectau iechyd a gofal arloesol yn y Senedd

Cafodd arbenigwyr iechyd a gofal sy’n rhoi eu syniadau arloesol dan brawf ar reng flaen y GIG gyfle i rannu eu gwaith mewn arddangosfa yn y Senedd – Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 24 Ionawr, wedi’i noddi gan Dawn Bowden AC.

Cefnogwyd dros 40 o Esiamplwyr Bevan dros 12 mis gan Gomisiwn Bevan i drosi egwyddorion gofal iechyd darbodus yn weithredoedd mewn ysbytai, meddygfeydd Meddyg Teulu, cartrefi gofal a chymunedau ledled Cymru.

Mae prosiecttau carfan 2017-18 Esiamplwyr Bevan wedi cyflawni canlyniadau ysbrydoledig, gan gynnwys:

Rhoddodd Vaughan Gething AC, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, brif araith yn y digwyddiad, lle’r oedd dros 150 o arweinwyr y GIG, Aelodau Cynulliad, arbenigwyr iechyd a gofal y rheng flaen, ymchwilwyr academaidd a mwy yn bresennol.

Roedd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC, yn bresennol yn y digwyddiad a bu iddo longyfarch carfan 2017-18 Esiamplwyr Bevan am eu gwaith pwysig.

Rhoddodd yr Athro Nick Rich (Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe) drosolwg ar ei werthusiad annibynnol o’r rhaglen, gan ddangos cyfradd lwyddo o 75% ar gyfer prosiectau, sy’n cymharu’n ffafriol â chyfradd lwyddo o 30% ar gyfer prosiectau newid neu arloesi cyffelyb yn GIG Lloegr.

Canfuwyd yn y gwerthusiad bod prosiectau Esiamplwyr Bevan yn canolbwyntio ar ‘drawsnewid y darlun mawr’ er mwyn mynd i’r afael â rhai o heriau mwyaf enbyd y GIG, megis trefnu’r gweithlu a rheoli poblogaeth sy’n heneiddio.

Mae nifer o brosiectau carfan 2017-18 Esiamplwyr Bevan wedi ennill cydnabyddieth genedlaethol hefyd, gan gynnwys Gwobrau Bright Ideas y RCGP, Gwobrau GIG Cymru a Gwobrau Arloesedd MediWales.

Dywedodd Vaughan Gething AC, Gweinidog Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol: “Mae’r rhaglen Esiamplwyr Bevan yn arwain y ffordd o ran cefnogi prosiectau arloesol ledled Cymru.

Mae ei llwyddiant yn brawf o ymroddiad y staff ynghlwm, sydd dro ar ôl tro yn ymgymryd â’r her o ddod o hyd i gyfleoedd newydd er mwyn hybu newid a thrawsnewid fel rhan o rwydwaith cenedlaethol cydnabyddedig. Mae’r gwaith hanfodol hwn yn helpu i gefnogi ein gweledigaeth o ‘Gymru Iachach’ ac yn arwain at ganlyniadau a phrofiadau gwell i gleifion.”

Dywedodd yr Athro Syr Mansel Aylward, Cadeirydd y Comisiwn Bevan: “Rydym yn falch o ddangos gwaith ein Hesiamplwyr Bevan, sy’n troi syniadau radical yn realiti er mwyn gwella iechyd a llesiant pobl Cymru.

Mae angen newid trawsnewidiol radical ar y GIG – yn hytrach na mân welliannau – ac mae’r arbenigwyr iechyd a gofal hyn sydd ar y rheng flaen yn ei mentro hi er mwyn cyflawni prosiectau uchelgeisiol sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i brofiadau a chanlyniadau iechyd cleifion. Rydym nawr yn galw ar GIG Cymru i sicrhau bod y mentrau arloesol hyn yn cael eu mabwysiadu a’u gweithredu ledled Cymru.”

Comisiwn Bevan, sy’n cael ei gynnal a’i gefnogi gan Ysgol Reolaeth Prifysgol Bangor, yw melin drafod blaenllaw Cymru o ran iechyd a gofal ac mae wedi cefnogi dros 140 o brosiectau gan Esiamplwyr Bevan ledled Cymru hyd yn hyn.