Skip i'r prif gynnwys

Rhaglen Enghreifftiol Bevan

Gwneuthurwyr newid yn trawsnewid iechyd a gofal o'r tu mewn

Mae Rhaglen Enghreifftiol Comisiwn Bevan yn cefnogi gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol i gymryd eu syniadau gofal iechyd darbodus gwych a’u rhoi ar waith. Mae ein rhaglen 12 mis yn darparu hyfforddiant a mentoriaeth i lywio meddwl a datblygu sgiliau fel y gall Enghreifftiau drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal o'r tu mewn, gan gael effeithiau cadarnhaol ar ofal cleifion, profiadau bywyd, canlyniadau iechyd ac ar effeithlonrwydd gwasanaethau.

Ceisiadau ar agor nawr!

Dod yn Esiampl Bevan

Gwnewch gais erbyn 14eg Gorffennaf

Mae Bevan Exemplars yn staff iechyd a gofal o bob rhan o Gymru sy’n cael eu cefnogi gan Gomisiwn Bevan i ddatblygu a phrofi eu syniadau arloesol eu hunain dros gyfnod o 12 mis. Mae rhaglen Enghreifftiol Bevan yn agored i unrhyw un sy’n gweithio yn GIG Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Leol neu Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol. ​Mae rhaglen Enghreifftiol Bevan yn cael ei chefnogi’n garedig gan Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG ledled Cymru.

Rydym wedi trawsnewid profiad y claf a'r modelau gofal a ddarparwn yn amgylchedd yr ysbyty.

DR OLIVER BLOCKER

LLAWfeddyg ORTHOPEDIG, BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

Archwiliwch Y Carfannau

Ysgogi newid mewn cyfnod heriol

Mae Rhaglen Enghreifftiol Bevan yn galw am garfan 8,'Sbarduno Newid mewn Cyfnod Anodd,' herio ymgeiswyr i ddatblygu'n ddarbodus a arloesol atebion goresgyn problemau sy'n wynebu darparu gwasanaethau iechyd a gofal cynaliadwy yng Nghymru. Anogwyd ceisiadau o gwmpas y themâu canlynol, yn cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a GIG Cymru:

 • Atal Salwch, Ymyrraeth Gynnar a Chefnogi Gofal yn y Gymuned
 • Modelau Newydd o Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig
 • Lleihau Gwastraff ar draws Iechyd a Gofal
 • Cefnogi Adferiad Gofal Dewisol
 • Gwella Gofal i Gleifion â Chanser
 • Lleihau Anghydraddoldebau a Thrawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Datblygu Fframwaith i fesur Gwerth Systemau Gwybodaeth Gofal Iechyd yng Nghymru

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Naveen Madhavan Iechyd a Gofal Digidol Cymru Dyhead pob arweinydd gofal iechyd yw…

Dysgu o Brofiad

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Rachel Wright Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Yn BIPBC rydym yn casglu llawer iawn o…

Ymyrraeth Gynnar Ymarferydd Rheoli Poen Parhaus – Gofal Sylfaenol

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sian Jones Red Barcud Atebion Iechyd CIC a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Clywed Sian a…

Rhaglen Gwerthoedd Ar-lein

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Robin Owen Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mae’r Rhaglen Gwerthoedd yn ddull therapiwtig arloesol…

Prosiect Rhestr y Gymuned Iechyd Integredig / Integrated Health Community List Project

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Rhian Green a Meilys Heulfryn Smith Cyngor Gwynedd Mae cynllunio ar gyfer rhyddhau claf yn gofyn am gymuned…

Defnyddio Un Dulliau Iechyd i leihau Gwastraff Fferyllol a Gofal Iechyd

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sarah Thorne Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Nod y prosiect hwn yw darparu ateb ymarferol…

Dilyniannu Genom Cyfan ar gyfer Cleifion Oncoleg Pediatrig

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ruth Young Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae dilyniannu genom cyfan (WGS) yn DNA…

Datblygu Rhaglen Hyrwyddwyr Meddygol Gofal Lliniarol o fewn Lleoliad Ysbyty

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sian Hughes, Meg Williams a Jamie-Lee Cook Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Nod…

Gwasanaeth Brace Pen-glin Dadlwythwr yn Nwyrain CMATS

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sian Crinson Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Nod y cynnig datblygu gwasanaeth hwn yw mynd i'r afael â'r…

Ymateb ambiwlans i Bobl mewn Argyfwng Iechyd Meddwl

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Mark Jones, Simon Amphlett a Steve Clarke Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Mae tua 100,000 o…

Sefydlu Gwasanaeth Pediatrig Penodedig i wella Darpariaethau ar gyfer Plant â Chlefydau Prin

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Torsten Hildebrandt Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Clefydau prin (RD), a ddiffinnir gan…

Gofal Strôc Brys Cyn-ysbyty: Dod â diagnosis cynnar a therapi atlifiad i'r claf

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys Thomas Hirst (EMRTS) Amcangyfrifir bod 7,400 o achosion…

Dileu WOORST (Gwastraff sy'n Deillio o Lawfeddygaeth Orthopedig ar gyfer Trawma): Model newydd ar gyfer llawdriniaeth achosion dydd

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Pushkar Prafulla Joshi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Nod y prosiect hwn yw datblygu…

Datblygu a darparu Gwasanaeth tawelydd a Chanolfan Hyfforddi, Ysbyty Deintyddol y Brifysgol

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Vaseekaran Sivarajasingam Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae angen sylweddol nas diwallwyd (amcangyfrif o 10,200…

Gofal Ataliol, wedi'i bweru gan Bobl

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
David Wyndham Lewis Haelu yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cefndir: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda…

Dull Amlddisgyblaethol o Gefnogi Paratoi Rhieni trwy Ddarparu Sesiynau Addysg Cyn Geni

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Emma Adamson Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mae ymchwil yn awgrymu bod addysg cyn geni yn darparu ystod o…

Pont i Therapi – Anaf i'r Ymennydd

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Evelyn Gibson Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Anaf i’r Ymennydd ac Iechyd Meddwl – cwblhewch…

Ffoniwch yn gyntaf – Gwasanaeth Brysbennu Traed Cynnar mewn Argyfwng Diabetig (DFEET) o fewn Podiatreg Caerdydd a’r Fro

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Helen Golledge, Morgan Jones a Vanessa Goulding Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae’r…

Llywio llwybrau diagnostig Patholeg Cellog i ddarparu amser gweithredu o 7 diwrnod yn gyson i gleifion

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Fiona Thomas Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Nid yw'r adran patholeg gell yn gallu…

Cyn-sefydlu i adsefydlu – Optimeiddio iechyd a lles i unigolion â chanser y prostad - Integreiddio’r gwasanaeth â gofal sylfaenol

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Helen Harries Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Mwy o bobl yn cael diagnosis ac yn goroesi prostad…

Datblygu a threialu offeryn gwneud penderfyniadau ar y cyd i gefnogi hunan-samplu HPV ar-lein

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Helen Munro Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 160 o achosion o ganser ceg y groth yn cael eu diagnosio yn…

Gwella diogelwch cleifion a lleihau gwastraff meddyginiaethau drwy gysoni meddyginiaethau ar ôl rhyddhau o’r ysbyty ar sail clwstwr

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ivana Wong Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Ers mis Mawrth 2020 mae Fferyllwyr y Clwstwr yn…

Hyfforddiant Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC) ar gyfer gweithlu'r Blynyddoedd Cynnar

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Emily Hoskins Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi gwneud Cymru am y tro cyntaf drwy gyflogi…

Datblygu Cymuned Ymarfer o fewn Meddygaeth Gyffredinol yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Jessica Spetz, Karen Brown a Paul Underwood Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Mae adran…

Gwella Rheolaeth Asthma mewn Plant Ysgol Gynradd yn Sir Benfro

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Lucie – Jane Whelan Hughes Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Gogledd a De Sir Benfro…

Datblygu un pwynt atgyfeirio a llwybr clinigol ar gyfer clwyfau cymhleth yn y goes

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Melissa Blow Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cost rheoli clwyfau yn y goes isaf yw…

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Atgyfeiriadau SDEC o Linell Gymorth Triniaeth Canolfan Ganser Felindre (VCC).

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Kay Wilson Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Yng Nghymru, mae cleifion ym mlwyddyn olaf…

Sefydlu gwasanaethau gynaecoleg cymunedol gwell mewn lleoliad gofal iechyd gwledig yng Nghymru

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Alan Treharne Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cyflwyniad Mae adferiad ar ôl COVID mewn gynaecoleg wedi derbyn…

Dod â'r pum C i mewn i sgwrs bob dydd

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Andrea Bevan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Nod: Sefydlu Canser Ymwelwyr Iechyd…

Cydraddoldeb cleifion a sgiliau am oes —— Adeiladu Gwell yfory

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Alex Williams Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Nod y prosiect hwn yw darparu sgiliau bywyd…

Arddangos Gwybodaeth am Blant sy'n Agored i Niwed i Alluogi Diogelu

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Andrew Green Iechyd a Gofal Digidol Cymru Mae pob adroddiad diogelu ar niwed i blant yn glir…

Pobl wedi'u Pweru Lles

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Becky Evans Credu Cefnogi Gofalwyr (Powys) Pwrpas y prosiect yw adeiladu…

Gofal Iechyd Darbodus ac Arweinyddiaeth Tosturiol

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sarah Wright ac Anjana Kaur Llywodraeth Cymru/AaGIC Y pwysau cynyddol ar staff a gwasanaethau’r GIG…

Technoleg Realiti Rhithwir mewn Gofal Diwedd Oes

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Carys Stevens Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Defnyddio rhith-realiti ym meysydd lliniarol a…

Gweithgynhyrchu swp o gynhyrchion OPAT gan Wasanaethau Technegol Fferylliaeth

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Chris Goodwin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr OPAT yw Therapi Gwrthficrobaidd Rhieni Allanol; Dyma…

Y Prosiect 100 Stori – Ysbrydoli a Dylanwadu ar Newid Systemau

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Christy Hoskings Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mae Gwasanaethau Niwroddatblygu ledled Cymru o dan bwysau cynyddol,…

#Y Niwrostiwt / Coleg Adfer Neurostute: 'Tredegarising' Healthcare 2.0

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Daryl Harris a Linda Tremain Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan “Ymhlyg mewn dull darbodus…

Cyflwyno asesiad bioseicogymdeithasol amlddisgyblaethol i’r Gwasanaeth Rheoli Pwysau Oedolion Lefel 3 (AWMS)

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Claire Jones a Meryl James Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cefndir: Penodiad cyntaf unigolion o fewn…

Derbyniadau i Ryddhau y Stori Feddyginiaeth

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Elaine Lewis Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Ar hyn o bryd, awgrymir bod nifer sylweddol o…

Galluogi Cleifion yng Nghymru sydd â Haemocromatosis i Roi Gwaed

| Prosiect Carfan 8 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Elisabeth Davies Ymddiriedolaeth GIG Felindre Cefndir: Haemocromatosis genetig (GH) yw’r cyflwr genetig mwyaf cyffredin…

Gwneud pethau'n wahanol ar gyfer adferiad darbodus, cynaliadwy

Yn 2021/22, archwiliodd Carfan 7 Enghreifftiol syniadau a phrosiectau sy’n cyd-fynd â’r canlynol:

 

 • Defnyddio atebion digidol a thechnolegol i wneud pethau'n wahanol.
 • Gweithio mewn gwahanol ffyrdd a gyda gwahanol bobl.
 • Dull gwahanol o leihau gwastraff a chyflawni iechyd a gofal cynaliadwy heb niwed.
 • Torri biwrocratiaeth, grymuso pobl a rheoli risgiau a rennir.
 • Datblygu camau gweithredu arloesol o amgylch blaenoriaethau a rennir, megis cysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd.
 • Cydweithio i wneud y gorau o'r holl sgiliau ac adnoddau a gwneud dim ond yr hyn sydd ei angen.
 • Blaenoriaethau sy'n gyson o fewn sefydliadau lleol a chydweithio.

Hyrwyddo Cymuned Iachach

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sujatha Thaladi The Mentor Ring a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Blwyddyn o hyd…

Prosiect Iechyd Meddwl a Lles Fferylliaeth Gymunedol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Laura Lloyd Davies Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Mae iechyd meddwl a lles y…

Chwa o Awyr Iach! Gwasanaeth Ymateb Cyflym Allgymorth Ffisiotherapi Anadlol Pediatrig

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Samantha Davies, Mari Powell a Briony Guerin Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Gwyliwch Samantha Davies…

Prosiect Gwella Ansawdd i leihau ôl troed carbon mewn llawdriniaeth twnnel carpal

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Preetham Kodumuri a Prash Jesudason Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Gwyliwch Preetham Kodumuri yn siarad am…

Cynnal a gwarchod safleoedd lloeren ar ôl canoli. Rhwydwaith Fasgwlaidd De-Ddwyrain Cymru

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Tracey Hutchings Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae clefyd fasgwlaidd yn effeithio ar y systemau cylchrediad gwaed sy'n cynnwys…

Archwilio Masgiau Realiti Rhithwir a hyfforddiant sgiliau Ymwybyddiaeth Ofalgar fel ymyriad seicolegol ar gyfer cyn-filwyr: Astudiaeth Beilot

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Vanessa Bailey Mae gan Realiti Rhithwir (VR) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sylfaen dystiolaeth gynyddol…

Adeiladu pontydd rhwng tai ac iechyd

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Gareth Morgan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Gwyliwch Gareth yn siarad am ei brosiect. Mae yna…

Gwasanaeth profi a thrin UTI Fferylliaeth Gymunedol BIPHDd (Heintiau Llwybr Troethol).

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Kelly White, Rachel James a Zoe Kennerley Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Gwyliwch Kelly yn siarad…

Byw gyda COVID Hir

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Michelle Rigby a Josh Elton Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Sefydliad Iechyd Meddwl Gwylio…

VR Ymyriadau Iechyd Meddwl

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Katherine Lewis a Sarah Beauclerk Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Mae'r pandemig wedi gwaethygu'r sefyllfa sy'n bodoli eisoes…

Gwerth cynaliadwy poenliniarwyr yn y GIG: A allai mabwysiadu analgesia cyn-llawdriniaethol drwy’r geg leihau’r angen am boenliniarwyr IV?

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sienna Hayes Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae newid yn yr hinsawdd wedi’i ddiffinio gan y…

Ail-alinio Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol Cymunedol Gofal Eilaidd ar draws Cymuned Iechyd Integredig y Dwyrain gyda Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Heather McNaught a Vicky Warburton Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Atgyfeiriadau therapi galwedigaethol cymunedol yn hanesyddol…

Gwell Defnydd o'n Hadnoddau i Gynyddu Mynediad Cleifion i Hemodialysis a Hemodialysis yn y Cartref

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Helen Jefferies Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Rhannu Gofal Mae haemodialysis yn cefnogi cleifion sy’n cael haemodialysis…

Ar eich Beic!

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Anna Pyrtherch Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Mae plant gordew yn tyfu i fod yn oedolion gordew, gyda chamau gweithredu…

Blinder cysylltiedig â chanser (CRF): map ffordd newydd i gleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (HCPs)

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Jackie Pottle Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mae blinder cysylltiedig â chanser (CRF) yn effeithio ar rhwng 65-90% o…

Methiant y Galon yn Nes Adref: Hyb Cymunedol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Karen Hazel Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae'r prosiect arfaethedig yn adeiladu ar wersi a ddysgwyd…

Cyrraedd yr 'anodd eu cyrraedd'

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Karen Sankey a Jane Bellis Lles Cymunedol CIC / Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Gwylio…

Sonata; llawdriniaeth ffibroid heb doriad mewn cleifion allanol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Anthony Griffiths Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Y Prosiect: Dull newydd o ymdrin â…

Gofal tosturiol mewn cyfnod heriol: Tyfu rhwydwaith cymorth cymheiriaid ar gyfer cydweithwyr gofal iechyd gyda staff gofal iechyd

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Avril Jones Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar les staff i…

Estyniad Gogledd Cymru o brosiect Ocsid Nitraidd

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Bruno Cullinan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Elfen benodol o sero net y GIG erbyn…

Cais Ansawdd Clinigol Ar-lein: Profi'r cysyniad a'r derbynioldeb i glinigwyr

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Clare Connor Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Gwylio Clare yn siarad am y prosiect. Mae'r cyhyrysgerbydol…

TeleOffthalmoleg GIG Cymru

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ebube Obi Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Ni ellir gofalu am nifer sylweddol o gleifion…

Pecyn TEC-Plus: Gwasanaeth Cymorth ac Adnoddau Uwch ar gyfer Ymchwil a Phenderfyniadau Clinigol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Digidol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Gemma Johns Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae TEC Cymru wedi derbyn swm sylweddol o…

Awtomeiddio Olrhain Dosbarthu Bathodyn Dos

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
George Morris Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Yn ôl y gyfraith, unrhyw unigolyn sy’n gweithio gyda/o amgylch ïoneiddio…

Darganfod gweithlu gofal gwahanol yn Sir Benfro

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Rachel Gibby Cyngor Sir Penfro Yn Sir Benfro mae gennym ymddeoliad cynyddol a phobl hŷn…

Fframwaith a Chynllun Dyfarnu Gofal Sylfaenol Cymru Gwyrddach

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Angharad Wooldridge, Victoria Hannah, Sian Evans a Huw Williams Iechyd Cyhoeddus Cymru Mae newid hinsawdd yn…

Ffrwythlondeb Uniongyrchol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Adnan Bunkheila Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Arferion atgyfeirio traddodiadol o leoliadau gofal sylfaenol i…

Adsefydlu Cardiaidd yn fy mhoced

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Andrew Scard Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Gwyliwch Andrew yn siarad am ei brosiect. Adsefydlu Cardiaidd…

Cyflwyno Hyrwyddwyr Adsefydlu mewn Ysbyty Cymunedol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Mae Rebecca McConnell, Fiona Moss a Nicola Powell Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Ysbyty Treffynnon yn…

Symud Bach: cydweithio tuag at ddyfodol gwell i blant ag Anabledd Corfforol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Louise Leach, Jennie Christie, Jo Wood (ABUHB) a Charlotte Peck, Emma Dyer a Verity Sowden…

Gofal brys rhithwir pediatrig

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Pramodh Vallabhaneni Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Mae rhith-glinigau bellach yn darparu gofal iechyd sefydledig…

Rhaglenni seicoaddysg ar gyfer Anhwylder Deubegwn

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
John Tredget Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Credir bod anhwylder deubegynol yn effeithio’n uniongyrchol ar…

Canolbwyntiau Spirometreg Diagnostig

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Natalie Janes a Lloyd Hambridge Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Gwyliwch Natalie a Lloyd yn siarad…

'Cysylltu realiti'

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Michelle Copeman a Sarah Beauclerk Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Roedd pandemig Covid 19 yn golygu…

Prawf Pwynt Gofal PLGF ar gyfer gwneud penderfyniadau yn Preeclampsia

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Lynda Verghese ac Ashwin Ahuja Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Amwyseddau yn deillio o…

Datblygu Pecyn Addysg Iechyd Un Rhyngddisgyblaethol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Marc Davies Iechyd Cyhoeddus Cymru “Mae Un Iechyd yn ddull integredig, unedig sy’n anelu at…

Fferyllydd Clinigol Anghysbell Cymodi Meddyginiaeth Cyflym

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ruth James Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Mae risg sylweddol y bydd meddyginiaethau cleifion…

Rhaglen CHATTER: Cyfathrebu Therapi Addasiad Cyfannol Wedi'i Dargedu at Grymuso Perthnasau

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Louise Steer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Y Prosiect: Datblygu rhith araith…

Pasbort Claf Digidol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Lowri Smith Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Gwyliwch Lowri yn siarad am ei phrosiect. Y Prosiect:…

Cleifion sy'n 'Cerdded gyda Phwrpas': Datblygu canllawiau clinigol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sophia Keene Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Yr ymgyrch Gofal Diogel Glân yn ystod pandemig COVID19…

Clinig galw heibio rhithwir ar gyfer cleifion Cymorth Clyw

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Susannah Goggins Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr O fewn y gwasanaeth Awdioleg, mae angen…

Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Shanti Karupiah Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Mae'r pandemig COVID-19 wedi bod yn un o'r…

Dull Cydweithredol Newydd o lyncu, Maeth a Rheoli Meddyginiaeth gan ddefnyddio technoleg ddigidol

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sheiladen Aquino Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Gwylio Sheiladen yn siarad am ei phrosiect. Anawsterau…

Creu amgylcheddau dysgu ymarfer o fewn cartrefi gofal - cynyddu'r gallu i leoli myfyrwyr nyrsio

| Prosiect Carfan 7 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sarah Kingdom Mills Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Mae tua 25,088 o welyau o fewn gwasanaethau cymdeithasol…
Gwyliwch y cyflwyniadau arddangos
Darllenwch yr adroddiad

Mae technolegau VR ac AI yn galluogi cleifion i lunio eu triniaeth canser eu hunain

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan, Astudiaeth Achos Peidiwn â Gwastraff | Dim Sylwadau
Astudiaeth Achos Canolfan Ganser Felindre Mae prosiect Enghreifftiol Bevan Canolfan Ganser Felindre yn arloesi mewn ffyrdd newydd…

Uned Gofal Dyddiol Trawma

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Oliver Blocker, Ryan Trickett, Kris Prosser a Gillian Edwards Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro…

Pecyn Cymorth Asesu Awtistiaeth y Blynyddoedd Cynnar a Phrosiect Llwybr

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Shirley Jonathan a Leah Watson Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Cefndir: Bob blwyddyn,…

Cefnogaeth ddigidol i staff anghlinigol i hyrwyddo'r defnydd o ymgynghoriadau rhithwir

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Catherine Quarrell a Charles Patterson Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Cefndir: Mae staff gweinyddol yn aml yn…

TOCALS MIU Prosiect Sgrinio Ataliol ar gyfer yr Henoed Bregus

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Carly Pridmore Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cefndir: Trosglwyddo Gofal, Gwasanaeth Cyswllt Cyngor…

Ward Rithwir PICC a Midline: Adeiladu rhaglen cadw cathetr mynediad fasgwlaidd

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Mary O'Regan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cefndir: Mae llawer o gleifion mewn ysbytai a chleifion yn y gymuned yn cael mewnwythiennol…

Colli pwysau gyda 'Meddwl dros Fwyd'

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Meryl James Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cefndir: Mae ‘Meddwl dros Fwyd’ yn seicotherapiwtig 8 wythnos…

Gwasanaethau Diogel Llwybr cyfeirio a cham-i-lawr: Rheoli mynediad i welyau diogel mewnol ac allanol

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sherilea Curzon a Kay Isaacs Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cefndir: Mae'r berthynas rhwng y…

Adferiad Trwy Weithgaredd: Ymyriad Therapi Galwedigaethol Ar-lein

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Nicky Thomas Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd Mae’r prosiect unigryw hwn i Gymru gyfan…

Cynyddu'r Amser a Dreulir Gartref, Iach ac Annibynnol

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Alison Bishop a Meinir Jones (BIPHD), Rhian Dawson (BIPHD a Chyngor Sir Caerfyrddin) a Martyn…

Gwasanaeth Cefnogi Rhestr Aros

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Mandy Rayani a Mandy Davies Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cefndir: Mae pandemig Covid-19 wedi…

PhysioNow: Ateb Ffisiotherapi Digidol

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Gary Howe (Connect Health), Zoe Brewster (CTMUHB) a John Davies (BIPHD) Prifysgol Cwm Taf Morgannwg…

Materion SSKIN Plant

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Donna Morris, Leah Panniers, Gareth Turtle, Dawn Daniel, Carly Marsh, Bethan Murphy a Susan Reed Cwm…

Fy Parkinson's: Ap Gwe

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sarah Page, Stephanie Wells, Chris Thomas, Biju Mohamed, Ruth Lewis-Morton, Tracy Williams, Sandra Mahon, Dr…

Dewch Yno Gyda'n Gilydd: adnodd i gefnogi pobl Cymru i gael mynediad i'w cymunedau

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Natalie Elliott Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae hwn yn brosiect Cenedlaethol gyda nifer o…

Hyb Cymunedol Iechyd y Pelfis

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Julie Cornish a Louise Silva Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro gyda Medtronic Interactive Studios…

Rhaglen Rheoli Poen Rithwir ar gyfer Cleifion Osteoarthritis sy'n Aros am Lawdriniaeth

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Balasundaram Ramesh, TR Madhusudhan a Deepu Bhasker Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth…

Fitaminau Cychwyn Iach: cynyddu hygyrchedd i deuluoedd cymwys

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Andrea Basu a Sarah Powell-Jones Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir: Mae Cychwyn Iach yn…

Lleihau Profion Gwaed Diangen mewn Gofal Dwys

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Callum Mackay, John Glen a Ffynnon Davies Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir: Ysbyty Glan…

Ei gwneud yn haws i gael eich trin ar gyfer Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol (STIs)

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Dr Karla Blee, Rory Wilkinson, Tiffiny Lewandowski, Kelly Andrews Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir: Triniaeth gynnar o…

Dilysu Canfod Rhif Copi o Ddata Dilyniannu'r Genhedlaeth Nesaf

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Matthew Lyon, Jade Heath, Sian Morgan, Sheila Palmer-Smith, Ruth Best, Peter Davies, Christopher Anderson a Rachel Butler Prifysgol Caerdydd a’r Fro…

Gwella cwnsela a darpariaeth atal cenhedlu ôl-enedigol

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan, Astudiaeth Achos Peidiwn â Gwastraff | Dim Sylwadau
Anu Ajakaiye, Noreen Haque, Maria Kaloudi a Ruth Roberts Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir:…

Therapi Galwedigaethol Cam-drin Domestig: Prosiect mewn Ymateb i COVID-19

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Lucy Clarke a Kim Jones Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gydag Uned Diogelwch Cam-drin Domestig…

Cynllun Cyfaill F1

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Alice Lethbridge a Jenny Allan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir: Mae dod yn feddyg yn…

Datblygu a gwerthuso adnoddau rheoli poen cronig

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Katy Knott, Grevin Jones a Ruth Burgess Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir: Unigolion yn cyrchu…

Y Dyddiaduron Ffisiotherapi: Defnyddio cydgynhyrchu i gynorthwyo gyda Chynllun Gwasanaethau Cleifion Allanol ar ôl COVID-19

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sara James a Mark Knight-Davies Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cefndir Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Prifysgol Aneurin Bevan…

Gwenyn Gwyrdd y GIG: Dod â gweithredu amgylcheddol i ymarfer clinigol

| Prosiect Carfan 6 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Tamsyn Cowden Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Yr angen am Wenyn Gwyrdd y GIG Daeth y prosiect…
Darllenwch yr adroddiad
Gwyliwch y cyflwyniadau arddangos

Byw Bywyd Gyda Phoen - Byw Bywyd Gyda Phoen: Rhaglen Rheoli Poen e-ddysgu digidol

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ffion John ac Alec MacHenry Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gyda phartner diwydiant, OSP Healthcare…

WIIN: Porth Rhwydwaith Gwella ac Arloesi WAST

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan, Astudiaeth Achos Peidiwn â Gwastraff | Dim Sylwadau
Jacqui Jones, Andeep Chohan a Jonathan Turnbull Ross Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Cefndir: Yn dilyn…

Tyfu'n Dda

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Isla Horton, Claire Terry a Karen Pardy Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Grow…

Pop2Hop y ffordd CAMPUS

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Anne-Marie Hutchison Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe gyda phartner diwydiant, Yellow Sub Creative Ltd A…

Adferiad ysgyfeiniol sy'n benodol i bronciectasis

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Kayleigh Owen Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Cefndir: Mae Adsefydlu Ysgyfeiniol (PR) yn rhaglen amlddisgyblaethol…

Super-Agers: Trawsnewid bywydau oedolion hŷn

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Andrew Thomas (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda phartneriaid, Cwm Taf Morgannwg…

Gwneud pympiau trwyth CAMPUS CAMPUS

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Dianne Burnett, Stephen Farrington a Chris Hopkins Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gyda phartner diwydiant,…

Mae bob amser yn rhy fuan i siarad, nes ei bod hi'n rhy hwyr: Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw ym Mhowys

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sarah Wheeler Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Cefndir: Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â hwyluso Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw…

Integreiddio Seicoleg Iechyd Clinigol i Dimau Adnoddau Cymunedol Sir Gaerfyrddin

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Kate Rhodes Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cefndir: Mae gan un o bob pedwar o drigolion Sir Gaerfyrddin…

Gwerthuso Gwerth ac Effaith Therapi Galwedigaethol mewn Gofal Sylfaenol

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sharon Davies, Nicki Price, Claire Raymond, Jane Moran a Karen Holloway Iechyd Prifysgol Hywel Dda…

Y Bobl Gywir ar yr Amser Cywir: Dull Arloesol o Reoli Clefydau'r Ysgyfaint Interstitial

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ruth Williams, Natalie Murray, Joanne Wheeldon a Rebecca Griffiths Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Cefndir: The Interstitial…

Offeryn cyfathrebu hunanreoli 'Angen Gwybod'

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Emma Francis Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Cefndir: Gall cleifion iechyd meddwl gofal eilaidd…

Nodwyddau mewn tas wair: Dod o hyd i'r cleifion glawcoma sy'n mynd yn ddall

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Wai Siene Ng, James E Morgan, Gareth Bulpin a Sharon Beatty Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro…

Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd: Cefnogi magu pwysau iach

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Lisa Williams Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro gyda phartner diwydiant, Celf Creative Ltd Cefndir:…

GENESIS: Prawf Sgrinio Genetig ar gyfer Annormaleddau Mewn Camesgoriadau Amheuir

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Anna Barrett Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Cefndir: Mae camesgoriad yn cael effaith ddinistriol ar…

Codwch a Dawnsiwch!

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Marianne Seabright Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro gyda Rubicon Dance/Culture Cefndir: Mae llawer o gleifion…

GENOTIME: Arloesedd genetig ar gyfer anabledd deallusol ac oedi datblygiadol

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sian Corrin, Jade Heath, Angharad Williams, Erik Waskiewicz, Laura McCluskey, Nia Haines a Jenny Waizeneker Caerdydd…

MAVIS: Gadewch i ni siarad am Porphyria

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Alana Adams Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro gyda Meridian IT Gwell Sgyrsiau, Gwell Profiad a…

VIVID: Caniatâd â chymorth fideo ar gyfer Penderfyniad Gwybodus â Chymorth Gweledol

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ghali Salahia, Richard White, Nimit Goyal a Robyn Davies Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro…

Podiatreg PACE: Gofal Hygyrch i Bawb

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sally Mogg a Maureen Hillier Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro Cefndir: Cleifion sy’n cael eu hatgyfeirio…

Sefydlu Gwasanaeth Lles Teuluol mewn Gofal Sylfaenol

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Sue Wynne, Sara Owen a Sallie France Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth â North…

Addysg cleifion: Caniatâd ar gyfer trallwysiad gwaed

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan, Astudiaeth Achos Peidiwn â Gwastraff | Dim Sylwadau
Joanne Gregory a Stephanie Ditcham Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre gyda WeAreQR a Vale People First This Bevan…

Adeiladu Sylfeini Gwasanaethau Gofal Iechyd Meddwl Byddar gydag Iaith Arwyddion Prydain

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Anne Silman (BIPBC) gydag Andrew Mayers (Sefydliad Iaith Arwyddion Prydain) a Richard Speight (UNSAIN)…

Galluogi Gofal Cychwynnol Mynediad i Wasanaethau 'Canser Anhysbys'

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Samah Massalha, Anna Mullard, Elaine Hampton a Dawn Griffiths Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir:…

Galluogi pobl â phoen parhaus i gysgu'n dda

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Dilesh Thaker, Hannah Williams a Chris Watson Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir: Mae amcangyfrifon yn awgrymu…

Creu cysylltiadau i wella cynaliadwyedd amgylcheddol yn ein hysbyty

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Tom Downs, Lewis Roberts, Gwenllian Rhys ac Yasmina Hamdaoui Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir: Mae newid hinsawdd yn…

Consortiwm Coleg Gyrfa Gwent

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Tanya Strange (BIPAB) a Chris Hooper (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan…

Help Iach: Galluogi pobl trwy wirfoddoli

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Miranda Thomason Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent mewn partneriaeth â Chysylltiadau Cymunedol ac Aneurin Bevan…

Brysbennu gyda Tele (TWT): ymyriad byr cynnar ar gyfer ffisiotherapi plant

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan, Astudiaeth Achos Peidiwn â Gwastraff | Dim Sylwadau
Sarah Roberts Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cefndir: Amrywiadau mewn cerddediad (patrwm cerdded), osgo traed…

Lleihau derbyniadau diwedd oes i ysbytai o gartrefi gofal

| Prosiect Carfan 5 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ian Jones Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cefndir: Mae cleifion cartrefi gofal fel arfer yn oedrannus ac…
Darllenwch yr adroddiad

Podiau Gwybodaeth QR: Cyfathrebu'n Ddigidol â Chleifion

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Shari Cadmore Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a phartner technoleg, We Are QR This Bevan…

Dull cydweithredol o leihau ymwrthedd gwrthficrobaidd yn Hywel Dda

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Meryl Davies (BIPHD) a Jo McCarthy (PHW) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gydag Iechyd y Cyhoedd…

Sgiliau fformiwleiddio i gefnogi cydgynhyrchu triniaeth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Euan Hails, Menna Brown, Alice E. Hoon Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cyflwynodd y prosiect Enghreifftiol Bevan hwn…

Gwella Arfer Diogelu: Grwpiau Cymorth Cyfoedion mewn Gofal Sylfaenol

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Rowena Christmas Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Datblygodd y prosiect Enghreifftiol Bevan hwn gymheiriaid amlddisgyblaethol…

Darparu Addysg ar Ddiogelwch Therapi Steroid Hirdymor

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
MA Adlan, Ishrat Khan, Kate Gounds, LD Premawardhana, Julie Scattergood, Carol Thomas Aneurin Bevan…

Triniaeth leiaf ymwthiol ar gyfer prostad chwyddedig

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Hrishi Joshi Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Cyflwynodd y Prosiect Enghreifftiol Bevan hwn UroLift fel…

Gwella’r gwaith o ganfod Ffibriliad Atrïaidd yn gynnar: Datblygu rôl Fferyllwyr Rhagnodi

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Gethin Morgan (CVUHB) Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Alivecor UK Mae’r Esiampl Bevan hwn…

Sesiynau ymwybyddiaeth o gwympiadau rhwng cenedlaethau mewn ysgolion cynradd

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Oliver Williams Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Creodd y prosiect Enghreifftiol Bevan hwn bartneriaeth…

Gwireddu arbedion cost ac effeithlonrwydd trwy gydgynhyrchu

| Prosiect Carfan 4 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Lee McAlea, Steph Taylor a Gareth Lloyd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Daeth y prosiect Enghreifftiol Bevan hwn â…

Gwella capasiti a mynediad cleifion mewn gofal sylfaenol

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Dr Arfon Williams, Meddyg Teulu a thîm, Tŷ Doctor, Nefyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir:…

Defnyddio fideo-gynadledda i ymestyn buddion adsefydlu ysgyfeiniol i gymunedau gwledig

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Michelle Dunning a Keir Lewis gyda’r cyfranogwyr, Rebekah Mills Bennett, Carol-Anne Davies, Lisa Butler, Trystan…

Darparu gofal lliniarol i gleifion methiant y galon gartref

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Clea Atkinson, Zaheer Yousef, Sian Hughes a Victor Sim Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro…

Datblygu rôl GIG newydd i reoli maeth yn well mewn cartrefi nyrsio

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
 Jo Gamba, Rhiannon Edwards, Rhiannon Parker a Rhian Wilyeo Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg…

Gwella mynediad i radiotherapi lliniarol i gleifion canser trwy rôl arbenigol newydd

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Christine Sillman Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Cyflwynodd y prosiect Enghreifftiol Bevan hwn…

Defnyddio modelu mathemategol i drefnu triniaeth dialysis yn effeithiol

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Dafydd James, Debbie Hopkins (ABMUHB) a Daniel Gartner (Prifysgol Caerdydd) Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Iechyd…

Mynd i’r afael ag argyfwng recriwtio’r gweithlu meddygol drwy ymgysylltu â chymunedau lleol

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Paul Edwards, Beverly Davies (BIPAB) a Guy Lacey (Coleg Gwent) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan…

Y gwahaniaeth mawr o golledion pwysau bach: creu datrysiad digidol i gleifion â gordewdra

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Doris Behrens, Enzo Di Battista (ABUHB) a Daniel Gartner (Prifysgol Caerdydd) Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan…

Defnyddio 'Torri Cerrig' i fynd i'r afael â cherrig poer am y tro cyntaf yng Nghymru

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Simon D. Jones (BIPAB) a Miles Williams (Cook Medical) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gyda…

Gofalu am 'glaf neb'

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Tony Downes Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Menter Esiampl Bevan dan arweiniad Dr Tony…

Cyfanswm y pen-glin newydd drwy lawdriniaeth derbyn dydd

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Balasundaram Ramesh, S Shenoy ac Evan Moore (BIPBC) Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyda diwydiant…

Darparu gofal llygaid hanfodol y tu allan i oriau trwy dechnoleg telathrebu

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Claire Morton, Tony David, Andy Stott, Divya Mathews, Alexander Chiu, Conor Lyons ac Adonis El…

Rhannu arfer gorau ar draws y DU ar gyfer gwaith ieuenctid seiliedig ar iechyd

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Shaun Thomas Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Mae’r prosiect Enghreifftiol Bevan hwn yn datblygu…

Pecyn cymorth seiliedig ar glwstwr i recriwtio a chadw meddygon teulu

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Chris Bryant Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Daeth y prosiect Enghreifftiol Bevan hwn â…

Defnyddio technoleg i atgoffa pobl fregus i yfed digon o ddŵr yn yr ysbyty

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Rebecca Thomas, Karen Morgan a Sarah Davies Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a phartner diwydiant,…

Creu ap hunanreoli ar gyfer cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Rachel Gemine, Ian Bond, Phil Groom, David Taylor a Keir Lewis Iechyd Prifysgol Hywel Dda…

Darparu gofal cyfannol i alluogi pobl â dementia i fyw bywydau bodlon

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Debra Llewellyn, Julia Wilkinson ac Alison Watkins Cyngor Sir Caerfyrddin gyda phartner diwydiant, Delta Wellbeing…

Galluogi pobl â COPD i reoli eu cyflwr trwy ap symudol

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Andrew Colwill Bwrdd Iechyd Addysgu Powys gyda phartner arbenigol, My mHealth Limited This Bevan Exemplar…

Byddwch Yma, Byddwch yn glir

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ymagwedd i gefnogi rhieni i ddatblygu rhyngweithio ymatebol i gefnogi plant gyda datblygiad iaith…

Darparu gwasanaeth castio cyfresol lleol i blant a phobl ifanc ym Mhowys

| Prosiect Carfan 3 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ellen Thompson Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Darparodd y prosiect Enghreifftiol Bevan hwn driniaeth yn lleol i wella…
Darllenwch yr adroddiad

Aros mewn Poen? Mynediad i Radiotherapi Lliniarol

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Steve Hill Ymddiriedolaeth GIG Felindre Cyd-destun: Dychmygwch: Rydych wedi cael diagnosis o ganser, ac yna…

Cymryd SEFYLL AR Addysg Cleifion

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Angela Jones Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Nod: Darparu addysg iechyd traed a…

Peilot Parafeddygol Cymunedol: Dewis Amgen Diogel, Cynaliadwy a Rennir yn lle Damweiniau ac Achosion Brys

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Roger John a Gwen Kohler Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Cwmpas: Menter ar y cyd a gychwynnwyd…

Cefnogi Gwasanaethau Canser mewn Gofal Sylfaenol

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Ymddiriedolaeth GIG Elise Lang Felindre Cyd-destun: Disgwylir i 1 o bob 2 o bobl ddatblygu canser…

Dal Ymataliaeth Plant

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Jennifer Walsh Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Cyd-destun: Mae NICE yn amcangyfrif bod 900,000 o blant a phobl ifanc yn dioddef...

Trawsnewid Gofal Dementia ar Ward

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Amy Uren Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Nod: Rhaid inni wneud yn siŵr bod pobl sy’n byw…

Newyddion Da 4 Hafan

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Chris Peter Subbe Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cyd-destun: A gaf i fynd adref? A fyddaf yn…

Mynd i'r Afael ag Anghydraddoldebau Gyda'n Gilydd: BIPBC Arwain o'r Blaen

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Glynne Roberts Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cyd-destun: Yng Ngogledd Cymru, mae dros 80,000 o bobl yn byw…

Prosiect Sbwriel: Arloesedd Ailgylchu

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Peter White a Chris Davies Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Nod: Ein nod yw dargyfeirio…

Lleihau Gwastraff Meddyginiaethau mewn Cartrefi Gofal

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
David Minton, Anne Sprackling, John Dicomidis Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Nod: Lleihau meddyginiaethau…

Yr Ymagwedd Safonol Aur at Ofal Cartref Meddyginiaethau

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Reuben Morgan Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Nod: Meddyginiaethau Mae Gofal Cartref yn wasanaeth o…

Dolen Wybodaeth Gloi ar gyfer Dialysis Cartref

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Dafydd James Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Cwmpas: Cartref nosol De Orllewin Cymru…

Ap i gefnogi Brysbennu Dementia Cymunedol

| Prosiect Carfan 2 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Clive Thomas Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Cwmpas: Mae'r Timau Cymorth Dementia Cymunedol yn…
Darllenwch yr adroddiad

Defnyddio Seicoleg Iechyd i Wella Ymlyniad â Meddyginiaethau

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan, Astudiaeth Achos Peidiwn â Gwastraff | Dim Sylwadau
Martin Davies (CTUHB), Emma Williams (CTUHB) ac Anne Hinchliffe (PHW) Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf…

Hyrwyddo Gofal Iechyd: Trawsnewid Llwybr Cleifion (Twnnel Carpal)

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Catrin Hawthorn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Clinig Twnnel Carpal a arweinir gan Therapi mewn ysgol gynradd…

Prosiect Apnoea Cwsg

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Owen Hughes, Valmai Davies a Kara Price Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Gwasanaeth Anadlol Clinigol Phillips Healthcare…

Meddwl Cymhlethdod mewn Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd (HCAI)

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Mike Simmons a Sharon Daniel Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHD)…

Prosiect Gweithiwr Cefnogi Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Rhian Dawson, Linda Williams, Victoria Prendiville, Sian Fox, Sarah Cameron, Gail Jones, Teresa Williams, Linda…

System Monitro Tymheredd Craidd 3M SpotOn

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Richard Hughes, Shahood Ali (CAVUHB) a Kevin Robinson (3M Ltd) Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro…

Prosiect CAMPCO

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Yr Athro Keith Harding, Maureen Fallon, Michael Clark a Kirsty Mahoney (BIP Caerdydd a’r Fro, Wound…

Cardiau post: Achos Rydyn ni'n Gofalu

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Annie Llewellyn Davies Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Yn y Deyrnas Unedig, hunan-niweidio bwriadol…

Dulliau Diheintio Traddodiadol vs Confensiynol gyda Systosgopi

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Samantha Murray a Julie Rees (BIPAB) a Jo Wilkinson (Genesis Medical LTD) Prifysgol Aneurin Bevan…

Cyfrifo Risg Torri Esgyrn mewn Metastasis Asgwrn y Cefn gan ddefnyddio Technoleg MRI fineSA®

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Iona Collins, Richard Hugtenburg, Yuzhi Cai, Paola Griffiths, Amanda Davies a John Wagstaff Abertawe Bro…

Mewnblannu Falf Aortig Trawsgathetr Treforys (TAVI)

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Dave Smith, Alex Chase, Anwen Jenkins, Pankaj Kumar ac Aprim Youhana Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg…

Ymgyrch y Frwydr Fawr

| Prosiect Carfan 1 Enghreifftiol Bevan | Dim Sylwadau
Phillip Routledge, Rhys Howell, Debra Woolley, Janice Price a Christine Woods Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg…

Comisiwn Bevan yw prif felin drafod iechyd a gofal Cymru

Rydym yn herio, yn newid ac yn hyrwyddo meddwl ac ymarfer i sicrhau iechyd a gofal cynaliadwy sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Tanysgrifiwch i'n bwletin