Skip i'r prif gynnwys

Cymrodorion Bevan

Arwain newid a thrawsnewid ar draws iechyd a gofal

Mae Cymrodyr Bevan yn mynd i’r afael ag anghenion iechyd lleol ac yn eu cefnogi, yn gwella arfer clinigol a chanlyniadau iechyd trwy gymhwyso’r Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus.

Am Raglen Cymrodyr Bevan

Mae Cymrodyr Bevan yn weithwyr iechyd a gofal proffesiynol, yn glinigwyr, yn rheolwyr, ac yn feddygon dan hyfforddiant sydd eisiau dylanwadu a gwneud gwahaniaeth wrth arwain newid a thrawsnewid trwy eu gwaith. Maent yn helpu i bontio'r bwlch rhwng gwasanaethau clinigol a'r byd academaidd trwy gymryd ymagwedd ymarferol sy'n seiliedig ar weithredu wrth arwain a llywio newid wedi'i gefnogi gan ymchwil, tystiolaeth, addysg a hyfforddiant i ddangos effaith.

Mae cataleiddio ac arddangos newid ac arloesedd yn hanfodol i gefnogi system iechyd a gofal ddeinamig a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Fel Cymrawd bydd eich mewnwelediad a’ch gwybodaeth yn cyfrannu at ehangder a dyfnder gwybodaeth Comisiwn Bevan wrth ddarparu cyngor strategol a pholisi i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae Cymrodyr Bevan yn dysgu trwy wneud - wrth wneud hynny rydych chi'n cyfrannu at greu gwybodaeth newydd trwy eich gwaith sy'n hyrwyddo ac yn llywio gwasanaethau, technegau, dulliau a dulliau gweithredu newydd sy'n gyson ag iechyd a gofal darbodus.

Mae Cymrodyr Bevan yn mynd i’r afael ag anghenion iechyd lleol ac yn eu cefnogi, yn gwella arfer clinigol a chanlyniadau iechyd trwy gymhwyso Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus yn ymarferol.

I gael gwybod pryd y bydd yr alwad nesaf am Gymrodyr Bevan ar agor, os gwelwch yn dda cofrestrwch i'n bwletin misol.

I gefnogi cyfranogiad ar y lefel gywir, mae dwy garfan o Gymrodyr:

Cymrodyr Bevan:

Bydd Cymrodyr Bevan fel arfer yn llywio datblygiad ymarfer neu broses, yn aml ar lefel leol, ac o fewn eu harbenigedd. Fel arfer byddant yn unigolion sy'n gynnar yn eu gyrfaoedd sy'n awyddus i archwilio cyfleoedd i ehangu eu safbwyntiau, eu gwaith a'u meddwl. Bydd Cymrodyr Bevan yn ceisio datblygu eu portffolio o brofiadau, adeiladu eu sgiliau a’u galluoedd, ac yn edrych i ffurfioli eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Uwch Gymrodyr Bevan:

Bydd Cymrodyr Hŷn Bevan fel arfer yn fwy datblygedig yn eu gyrfaoedd, gyda chyfrifoldebau traws-sefydliadol neu Gymru gyfan ac yn chwilio am gyfleoedd ehangach i ddylanwadu ac effeithio ar bolisi neu strategaeth genedlaethol, ranbarthol.

Dewch i gwrdd â'n Cymrodyr presennol

2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Tegid Rhys Williams

Mae Cymrawd Bevan Tegid yn gweithio fel Rheolwr Gwella Gwasanaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Dr Elin Griffiths

Mae Cymrawd Bevan Elin wedi bod yn bartner Meddyg Teulu ym Meddygfa Teilo yn Llandeilo am…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Faisal Mohammed

Mae Cymrawd Bevan Faisal yn gofrestrydd orthopedig dan hyfforddiant ac wedi’i ysbrydoli gan y syniad o…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Mandy Westcott

Mae Mandy, Uwch Gymrawd Bevan, yn Uwch Reolwr Gwella a Chydweithio yn Q Lab Cymru,…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Hannah Stockham

Mae Cymrawd Bevan Hannah yn Uwch Ymarferydd Ffisiotherapi sy’n arwain y Gwasanaeth Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Dr Clive Thomas

Mae Clive, Cymrawd Bevan, yn ymarferydd arbenigol mewn nyrsio iechyd meddwl sydd wedi treulio ei…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Esther Goodhew

Mae Cymrawd Bevan, Esther, yn Therapydd Lleferydd ac Iaith sy’n gweithio ar hyn o bryd yn y Gymuned Niwrolegol…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Dr Daryl Harris

Mae Cymrawd Bevan Daryl yn Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol sy’n gweithio ar hyn o bryd ym maes niwroadsefydlu yn Aneurin Bevan…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Sian yn osgoi

Cymrawd Bevan Mae Sian yn uwch weithiwr iechyd cyhoeddus proffesiynol gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Ross Whitehead

Mae Uwch Gymrawd Bevan Ross yn Barafeddyg ac yn Ddirprwy Brif Gomisiynydd Gwasanaethau Ambiwlans ar gyfer y GIG…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Preetham Kodumuri

Graddiodd Cymrawd Bevan Mr Preetham Kodumuri o Guntur, De India yn 2006. Ymgymerodd â…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Aung Min Saw

Cymhwysodd Cymrawd Bevan Saw o Myanmar (Burma) yn 2012 ac ymunodd â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Dr Karen Sankey

Mae Cymrawd Bevan, Karen, yn angerddol am fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd ac mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Mr Samy Mohamed

Mae Cymrawd Bevan, Samy, yn Llawfeddyg Cyffredinol Ymgynghorol yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth. Mae e…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 26, 2024

Edwin Prashanth Jesudason

Mae ei ffrindiau a’i gydweithwyr yn adnabod y Cymrawd Bevan Edwin fel Prash. Mae e wedi bod yn…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 25, 2024

Andrew Cooper

Cymrawd Bevan Andrew yw Pennaeth Rhaglenni'r gwaith 'niwed i weithwyr y gellir ei osgoi' yn Aneurin…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 25, 2024

Dr David Burberry

Cymrawd Bevan David yw’r Geriatregydd Ymgynghorol ac arweinydd clinigol ar gyfer meddygaeth acíwt a meddygol…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 25, 2024

James Gough

Cymrawd Bevan James yw Iechyd Gwella Ansawdd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.…
2024 Cymrodorion BevanCymrodorion Bevan
Ionawr 25, 2024

Dr Shanti Karupiah

Mae Cymrawd Bevan Shanti yn feddyg teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Shanti…
Cymrodorion Bevan
Tachwedd 31

Sagar Shah

Mae Cymrawd Bevan Sagar yn Ddeintydd ac yn Arweinydd Clinigol mewn Deintyddiaeth Acíwt ym maes Deintyddol Prifysgol…
Cymrodorion Bevan
Tachwedd 31

Carla Dix

Dechreuodd Cymrawd Bevan Carla Dix ei gyrfa mewn llywodraeth leol dros 22 mlynedd ar draws amrywiol…
Cymrodorion Bevan
Tachwedd 31

Catrin Thomas

Uwch Gymrawd Bevan Mae Kathrin yn Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd ac yn Feddyg Teulu wedi ymddeol. Ei phroffesiynol…
Cymrodorion Bevan
Tachwedd 31

Simon Davies

Cymrawd Bevan Simon yw Arweinydd Rhyngwyneb Meddygon Teulu mewn Llawfeddygaeth a Diwygio Gofal wedi’i Gynllunio ar gyfer…
Cymrodorion Bevan
Tachwedd 31

Mick Button

Mae Cymrawd Bevan Mick yn Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol yng Nghanolfan Ganser Felindre ac yn Feddygol Cyswllt…
Cymrodorion Bevan
Tachwedd 21

Tom James

Cymrodyr Bevan Tom yw Pennaeth Strategaeth a Pholisi Arloesi yn Llywodraeth Cymru. Ei…
Cymrodorion Bevan
Tachwedd 21

Henffych well yr Athro Euan

Mae Cymrawd Bevan Euan yn Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig ac yn Nyrs Ymgynghorol S-CAMHS yn Aneurin…
Cymrodorion Bevan
Tachwedd 2

Peter Cnudde

Mae Cymrawd Bevan Peter yn Llawfeddyg Trawma ac Orthopedig Ymgynghorol ac yn Lawfeddyg Amnewid ar y Cyd. Ei…

Grŵp Llywio Cymrodyr Bevan

 

Mae Rhaglen Cymrodyr Bevan yn cael ei goruchwylio a’i monitro gan grŵp llywio sy’n cynnwys amrywiaeth o arbenigwyr o bob rhan o Gymru. Mae Cymrodyr Bevan yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o bynciau gyda’r nod cyffredinol o wella eu harferion eu hunain ac eraill a chanlyniadau iechyd trwy gymhwyso Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus yn ymarferol. Mae Cymrodyr Bevan yn weithwyr iechyd a gofal proffesiynol sydd am ddylanwadu a gwneud gwahaniaeth wrth arwain newid a thrawsnewid trwy eu gwaith. Maent yn helpu i bontio’r bwlch rhwng gwasanaethau clinigol a’r byd academaidd trwy gymryd ymagwedd ymarferol sy’n seiliedig ar weithredu wrth arwain a llywio newid a gefnogir gan ymchwil, tystiolaeth, addysg a hyfforddiant i ddangos effaith.

 

Y Grŵp Llywio:

 

  • Adrodd ar gynnydd a materion prosiect i Gyfarwyddwr Comisiwn Bevan
  • Yn sicrhau bod y rhaglen Cymrodyr yn bodloni gofynion a disgwyliadau ei defnyddwyr
  • Yn cefnogi rhaglen Cymrodoriaeth Bevan trwy adolygu ceisiadau am gymrodoriaethau
  • Yn gweithredu fel mentoriaid (lle bo'n berthnasol) i ymgeiswyr llwyddiannus
  • Hyrwyddo'r rhaglen fel y bo'n briodol
  • Yn cefnogi gweithgareddau i gefnogi lledaenu gwaith Cymrodyr Bevan

 

Aelodaeth

 

Swydd Enw Sefydliad
Cadeirydd Kamila Hawthorne Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol
Trefnydd Rhaglen Julianna Faludi Comisiwn Bevan
Cynrychiolwyr Comisiwn Bevan Helen Howson
Tom Howson
Leo Lewis
Comisiwn Bevan
Cynrychiolwyr GIG Rachel Gemine
Nigel Rees
Mark Taubert
Chris Subbe
Sion Charles
Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Ymddiriedolaeth GIG Felindre
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Cynrychiolwyr SAU John Parkinson
Rachel Rahman
Steve Riley
Prifysgol Bangor
Mhrifysgol Aberystwyth
Prifysgol Caerdydd