Cymrodorion Bevan

“Mae’r math hwn o gefnogaeth gan gyfoedion a chyfeillion beirniadol yn hynod bwysig wrth i chi hybu rhywbeth a allai fod y tu hwnt i gylch cyfforddus pobl.”

Dr Chris Subbe, Grŵp Llywio Comrodorion Bevan

Mae Cymrodorion Bevan yn arbenigwyr iechyd a gofal, yn glinigwyr, yn rheolwyr, ac yn feddygon dan hyfforddiant sydd eisiau dylanwadu a gwneud gwahaniaeth o ran arwain newid a thrawsnewid drwy eu gwaith. Maent yn helpu i bontio’r bwlch rhwng gwasanaethau clinigol a’r byd academaidd drwy ymgymryd â dull ymarferol a gweithredol o ran arwain a hybu newid wedi’i gefnogi gan ymchwil, tystiolaeth, addysg a hyfforddiant i ddangos effaith.

Mae ysgogi ac arddangos newid ac arloesedd yn hanfodol wrth gefnogi system iechyd a gofal ddynamig a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Fel Cymrawd, bydd eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth yn cyfrannu at ehangder gwybodaeth Comisiwn Bevan wrth iddo gynnig cyngor strategol a chyngor yn ymwneud â pholisi i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae Cymrodorion Bevan yn dysgu drwy wneud – ac yn sgil hynny rydych yn cyfrannu at greu gwybodaeth newydd drwy eich gwaith sy’n datblygu gwasanaethau, technegau, dulliau ac agweddau newydd sy’n cyd-fynd ag iechyd a gofal darbodus, ac yn sail iddynt.

Mae Cymrodorion Bevan yn mynd i’r afael ag anghenion iechyd lleol, ac yn gwella ymarfer clinigol a chanlyniadau iechyd drwy roi Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus ar waith.

Er mwyn cefnogi cyfranogiad ar y lefel gywir, mae dwy garfan o Gymrodorion:

Cymrodorion Bevan:

Fel arfer bydd Cymrodorion Bevan yn sail i’r datblygiad o ran ymarfer neu broses, yn aml ar lefel leol, ac o fewn eu harbenigedd. Fel rheol, byddant yn unigolion sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd ac sy’n awyddus i archwilio cyfleoedd i ehangu eu persbectifau, eu gwaith a’u ffordd o feddwl. Bydd Cymrodorion Bevan yn ceisio â datblygu eu portffolio o brofiadau, magu eu sgiliau a’u galluoedd, ac yn awyddus i gyflawni Datblygiad Proffesiynol Parhaus ffurfiol.

Uwch-gymrodorion Bevan:

Fel arfer, bydd Uwch-gymrodorion Bevan yn fwy datblygedig yn eu gyrfaoedd, yn meddu ar gyfrifoldebau ar draws sefydliadau neu ledled Cymru ac yn ceisio rhagor o gyfleoedd i ddylanwadu ar bolisïau neu strategaethau cenedlaethol neu ranbarthol.

 

Gwnewch gais nawr i fod yn Gymrawd Bevan

Mae Cymrodorion Bevan yn mynd i’r afael ag anghenion iechyd lleol, ac yn gwella ymarfer clinigol a chanlyniadau iechyd drwy roi Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus ar waith, ac yn eu cefnogi.

Fy ngwaith fel Cymrawd Bevan

Dyma Gymrawd Bevan, Jenna Tugwell-Allsup, Radiograffydd Ymchwil ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn rhannu ei thaith hyd yn hyn.

Portrait of lady holding an award