Cymrodorion Bevan

Leading change and transformation across health and care

Bevan Fellows address and support local health needs, improve clinical practice and health outcomes via the practical application of the Prudent Healthcare Principles.

“Mae’r math hwn o gefnogaeth gan gyfoedion a chyfeillion beirniadol yn hynod bwysig wrth i chi hybu rhywbeth a allai fod y tu hwnt i gylch cyfforddus pobl.”

Dr Chris Subbe, Grŵp Llywio Comrodorion Bevan

Mae Cymrodorion Bevan yn arbenigwyr iechyd a gofal, yn glinigwyr, yn rheolwyr, ac yn feddygon dan hyfforddiant sydd eisiau dylanwadu a gwneud gwahaniaeth o ran arwain newid a thrawsnewid drwy eu gwaith. Maent yn helpu i bontio’r bwlch rhwng gwasanaethau clinigol a’r byd academaidd drwy ymgymryd â dull ymarferol a gweithredol o ran arwain a hybu newid wedi’i gefnogi gan ymchwil, tystiolaeth, addysg a hyfforddiant i ddangos effaith.

Mae ysgogi ac arddangos newid ac arloesedd yn hanfodol wrth gefnogi system iechyd a gofal ddynamig a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Fel Cymrawd, bydd eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth yn cyfrannu at ehangder gwybodaeth Comisiwn Bevan wrth iddo gynnig cyngor strategol a chyngor yn ymwneud â pholisi i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae Cymrodorion Bevan yn dysgu drwy wneud – ac yn sgil hynny rydych yn cyfrannu at greu gwybodaeth newydd drwy eich gwaith sy’n datblygu gwasanaethau, technegau, dulliau ac agweddau newydd sy’n cyd-fynd ag iechyd a gofal darbodus, ac yn sail iddynt.

Mae Cymrodorion Bevan yn mynd i’r afael ag anghenion iechyd lleol, ac yn gwella ymarfer clinigol a chanlyniadau iechyd drwy roi Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus ar waith.

Er mwyn cefnogi cyfranogiad ar y lefel gywir, mae dwy garfan o Gymrodorion:

Cymrodorion Bevan:

Fel arfer bydd Cymrodorion Bevan yn sail i’r datblygiad o ran ymarfer neu broses, yn aml ar lefel leol, ac o fewn eu harbenigedd. Fel rheol, byddant yn unigolion sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd ac sy’n awyddus i archwilio cyfleoedd i ehangu eu persbectifau, eu gwaith a’u ffordd o feddwl. Bydd Cymrodorion Bevan yn ceisio â datblygu eu portffolio o brofiadau, magu eu sgiliau a’u galluoedd, ac yn awyddus i gyflawni Datblygiad Proffesiynol Parhaus ffurfiol.

Uwch-gymrodorion Bevan:

Fel arfer, bydd Uwch-gymrodorion Bevan yn fwy datblygedig yn eu gyrfaoedd, yn meddu ar gyfrifoldebau ar draws sefydliadau neu ledled Cymru ac yn ceisio rhagor o gyfleoedd i ddylanwadu ar bolisïau neu strategaethau cenedlaethol neu ranbarthol.

 

Gwnewch gais nawr i fod yn Gymrawd Bevan

Mae Cymrodorion Bevan yn mynd i’r afael ag anghenion iechyd lleol, ac yn gwella ymarfer clinigol a chanlyniadau iechyd drwy roi Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus ar waith, ac yn eu cefnogi.

Fy ngwaith fel Cymrawd Bevan

Dyma Gymrawd Bevan, Jenna Tugwell-Allsup, Radiograffydd Ymchwil ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn rhannu ei thaith hyd yn hyn.

Portrait of lady holding an award