Skip i'r prif gynnwys

Rhaglen Arloesi Gofal wedi'i Gynllunio

Mae’r Rhaglen Arloesedd Gofal wedi’i Gynllunio wedi cefnogi 17 o brosiectau amrywiol i arloesi a thrawsnewid gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio ledled Cymru.

Compendiwm Rhaglen (Cymraeg)Compendiwm Rhaglen (Saesneg)Adroddiad Rhaglen

Ynglŷn â’r Rhaglen Arloesi Gofal wedi’i Gynllunio (PCIP)

Mewn ymateb i’r heriau brys a gyflwynir gan bandemig Covid-19, lansiwyd y Rhaglen Arloesi Gofal wedi’i Gynllunio ym mis Ebrill 2022 i gefnogi pobl sy’n gweithio yn y sector iechyd a gofal i fwrw ymlaen â syniadau arloesol, cyfleoedd a ffyrdd o weithio i wella gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio ar draws Cymru.

Dan arweiniad Comisiwn Bevan, melin drafod iechyd a gofal mwyaf blaenllaw Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid ehangach, nod y rhaglen oedd mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu darparu gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio yng Nghymru, gan gynnwys lleihau amseroedd aros a gwella mynediad at ofal o ansawdd uchel i gleifion a’u teuluoedd.

Gan adeiladu ar lwyddiant Rhaglen Enghreifftiol Comisiwn Bevan, dyfarnodd Llywodraeth Cymru gyllid i gefnogi 17 o brosiectau arloesol o bob rhan o iechyd a gofal yng Nghymru i ddarparu eu hatebion arloesol a gweithio tuag at fabwysiadu a lledaenu’r arloesiadau hyn yn genedlaethol. Roedd y prosiectau’n canolbwyntio ar ystod eang o arbenigeddau gan gynnwys wroleg, offthalmoleg, gastroenteroleg, oncoleg, orthopaedeg, llawfeddygaeth, diagnosteg a therapïau.

Mae pob tîm prosiect wedi gweithio’n ddiflino i ddatblygu a phrofi’r ffyrdd newydd o weithio gyda chefnogaeth a hyfforddiant gan Gomisiwn Bevan a rhanddeiliaid allweddol, gyda’r nod o leihau’r ôl-groniad o ofal wedi’i gynllunio, cynyddu a chynnal capasiti gwasanaethau a darparu gofal o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y claf. . Mae'r canlynol yn disgrifio rhai o'r datblygiadau arloesol a'r canlyniadau hyd yma.

Prosiectau sy'n gysylltiedig ag ailgynllunio llwybrau gwasanaeth:

Mae'r prosiectau canlynol wedi dangos mwy o effeithlonrwydd gan arwain at lai o restrau aros, mwy o gapasiti clinigol, gofal cleifion o ansawdd uchel a manteision cost trawiadol yn cael eu gwireddu a'u rhagweld pe bai'r prosiectau'n cael eu graddio a'u mabwysiadu.

  • Prosiectau POPS BIP Caerdydd a'r Fro a BIP Bae Abertawe (Meddyginiaeth amlawdriniaethol ar gyfer Pobl Hŷn sy'n cael Llawdriniaeth). Mae cleifion dros 65 oed sy'n aros am lawdriniaeth yn cael eu sgrinio am eiddilwch, mae'r rhai sy'n cael sgôr eiddil yn cael eu gwahodd i'r clinig neu i apwyntiad rhithwir ar gyfer asesiad geriatregydd cynhwysfawr. Mae'r canlyniadau'n cynnwys optimeiddio meddyginiaeth gyda mwy o ddiogelwch cleifion a chost is fesul claf, diagnosis newydd, trefnu ymchwiliadau a datblygu cynlluniau triniaeth (y cyfan yn cael ei reoli gan un arbenigwr yn hytrach na lluosog). Bu gostyngiadau o 14-17% mewn rhai rhestrau llawdriniaethau dewisol ar gyfer y garfan hon o gleifion, lle mae cleifion, trwy wneud penderfyniadau ar y cyd, wedi dewis peidio â bwrw ymlaen â llawdriniaeth. Dylai cymhlethdodau cleifion ar ôl llawdriniaeth, hyd arhosiad a chyfraddau marwolaethau i gyd wella o ganlyniad i hyn ymyrraeth sy'n canolbwyntio ar y claf ac sy'n canolbwyntio ar ansawdd. Mae prosiect Treforys wedi rhagweld budd cost o ychydig o dan £1 miliwn dros 12 mis os caiff y prosiect ei raddio i’r pedwar llwybr llawfeddygol mawr – y colon a’r rhefr, wroleg, colecystectomi laparosgopig a thorgest.
  • Prosiect Gofal Integredig Borth (BIP Hywel Dda) wedi cyflogi cydlynydd clinigol i gydlynu gofal cleifion ac arwain cyfarfodydd tîm aml-asiantaeth (MAT) mewn gofal sylfaenol. O ganlyniad i'r cyfarfodydd MAT Mae 553 o ddyddiau gwelyau ysbyty wedi'u harbed oherwydd cynllunio gofal rhagweladwy a hwyluso rhyddhau cynnar o'r ysbyty, rhyddhau tua £250,000 o fudd net. Yn ogystal, mae'r Gostyngodd cyfradd presenoldeb aml practis Borth i fod yn is na'r cyfartaledd oherwydd y cyfarfodydd sy'n canolbwyntio ar y claf. Mae'r arloesedd wedi'i raddio i bractis arall ac mae gwaith i sicrhau mabwysiadu ehangach yn mynd rhagddo.
  • Mae Therapi Lleferydd ac Iaith Pediatrig BIP Cwm Taf Morgannwg wedi lansio Llwybr Cyfathrebu Cymdeithasol Darbodus newydd. Mae’r llwybr yn darparu gweithdai i rieni ac Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar i’w helpu i gefnogi plant ifanc ag anawsterau cyfathrebu cymdeithasol cyn-fwriadol. Mae'r llwybr hwn eisoes wedi lleihau llwythi achosion clinigol ac wedi cynyddu gallu'r gwasanaeth trwy gyfeirio atgyfeiriadau addas i weithdai lle gall y rhai sydd agosaf at y plant ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnynt nes eu bod yn barod am driniaeth.

Prosiectau sy'n gysylltiedig â rolau newydd:

Mae'r rolau newydd wedi arwain at ostyngiadau mewn rhestrau aros, canlyniadau gwell i gleifion, wedi darparu buddion clir i staff sy'n gweithio mewn gwasanaethau pediatrig ac wedi arwain at fanteision cost.

  • Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg rôl prosiect Llywiwr Radioleg wedi gwella'r fetio i amserlenni archebu ar gyfer atgyfeiriadau CT (o bum diwrnod i un diwrnod), rhyddhau 996 awr o amser radioleg ac amser rheoli a chynyddu’r capasiti archebu CT cyffredinol 118%. Mae hyn wedi arwain at 531 o gleifion ychwanegol yn cael eu sganio a lleihau amseroedd aros brys o dri diwrnod ar ddeg i bedwar dros gyfnod y prosiect. Yn ogystal, mae cleifion wedi adrodd am ansawdd uchel o ofal a phrofiad cadarnhaol iawn.
  • Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, y Clinigau Gastroenteroleg a Arweinir gan Ddietegydd prosiect wedi dangos addasrwydd i dargyfeirio traean o'r rhestr aros gastroenteroleg (cleifion â phroblemau perfedd gweithredol), i gael ei asesu a'i reoli gan Ddietegydd AP. Ar gyfer y grŵp cleifion hwn, gostyngodd amseroedd aros nad ydynt yn rhai brys o dair blynedd i bedwar mis, rhyddhau capasiti ymgynghorwyr a chostau o £ 108,000 y flwyddyn yn Ysbyty Wrecsam.
  • Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae Clinigau Orthopedig Pediatrig wedi cael eu treialu mewn gofal sylfaenol. Gwelwyd 70% o gleifion sy'n cael eu brysbennu i'r clinig o fewn dau fis gan gyfrannu at gostyngiad o 59 wythnos yn y rhestr aros i ofal eilaidd. Yn ogystal, mae rhaglen hyfforddi pediatrig MSK wedi'i sefydlu ar gyfer meddygon teulu a meddygon teulu dan hyfforddiant i gefnogi gwneud penderfyniadau atgyfeirio a gofal cleifion.

Prosiectau hynod arloesol:

Mae’r prosiectau isod wedi gallu casglu tystiolaeth hanfodol i gefnogi darparu gwasanaethau yn y dyfodol a fydd yn helpu i drawsnewid tirwedd iechyd yng Nghymru, gan greu gwasanaethau cleifion allanol mwy modern a sicrhau’r gofal gorau posibl i gleifion.

  • Rhaglen Gyntaf i Gymru – Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi treialu gweithdrefnau Emboleiddio Rhydweli Genynnol ar gyfer cleifion â phengliniau osteoarthritig ysgafn i gymedrol (OA). Mae data clinigol cynnar yn awgrymu ei addasrwydd o ran rheolaeth glinigol pengliniau OA gyda diddordeb wedi'i fynegi gan orthopaedeg a ffisiotherapyddion. Mae Ysbyty Athrofaol y Grange wedi ennill statws rhagorol i gydnabod y gwaith arloesol hwn.
  • Gan ailadrodd treial yn Lloegr, mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cydweithio ac wedi dangos prawf o gysyniad – y gallu i ddarparu gwasanaeth Pelydr-X symudol yng nghartref yr unigolyn yng Ngogledd Cymru. Mae'r prosiect yn dal i gasglu data a bydd angen gwneud rhagor o waith i ddangos y manteision cyn gweithredu.

Rhannwyd canlyniadau’r prosiect yn Arddangosfa Genedlaethol y Rhaglen Arloesi Gofal wedi’i Gynllunio ar 20th Medi 2023 yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Cyfeiriwch at Gompendiwm y Rhaglen am fanylion cryno pob prosiect a'u canlyniadau. Gallwch weld manylion llawn pob prosiect drwy fynd i dudalennau gwe’r prosiect isod, yn ogystal â gwylio’r sylwadau rhagarweiniol i’r arddangosfa gan Eluned Morgan MS, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Judith Paget CBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/ Prif Weithredwr. GIG Gweithredol Cymru.

Archwiliwch y prosiectau

Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Llwybr Cyfathrebu Cymdeithasol Darbodus (mewn Therapi Iaith a Lleferydd)

Natasha Bold, Therapydd Lleferydd ac Iaith Tra Arbenigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Cefndir…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Gwella Brysbennu a Diagnosis ar gyfer y rhai sydd â Symptomau Niwrolegol

Michelle Price, Arweinydd AHP, Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn Rhiannon Edwards, Grŵp Gweithredu Clefydau Niwrolegol a Prin…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Gwasanaeth Gwella Lles

Dr Liza Thomas-Emrus, Meddyg Teulu Arweiniol Clinigol, Diddordeb Arbennig mewn Meddygaeth Ffordd o Fyw Lisa Voyle, WISe, Gweithredol…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Tîm Ymateb Brys Xray (XURT)

Chris Evans, arweinydd Ymchwil, Arloesi a Gwella James Gough, Pennaeth Gwella Ansawdd Kylie Davies,…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

ACP Clinigau Gastroenteroleg Cyswllt Cyntaf dan Arweiniad Dietegydd

Dr T Mathialahan a Jeanette Starkey Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cefndir Mae archwiliad yn…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Llywio Llwybr Radioleg – Cyfeiriad Newydd

Louisa Edwards-Brown, Arweinydd Prosiect, Uwch Ymarferydd CT Sarah Maund, Llywiwr Canser Radioleg Sharon Donovan, Radioleg…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Iechyd a Gofal Integredig y Borth

Dr Sue Fish – Partner Meddyg Teulu Meddygfa Borth – Arweinydd y Prosiect Claire Bryant – Uwch…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Gwella gofal wedi'i gynllunio ar gyfer pobl fregus yn Ysbyty Treforys

Dr David Burberry Dr Karina James Dr Duncan Soppitt Dr Greg Taylor Dr Jugdeep Dhesi…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Sefydlu gwasanaeth Gofal Amlawdriniaethol i Bobl Hŷn sy'n cael Llawdriniaeth (POPS) mewn llawfeddygaeth gyffredinol ddewisol

Dr Margaret Coakley – Anesthetydd Ymgynghorol Dr Nia Humphry – Geriatregydd Amweithredol Ymgynghorol Caerdydd a…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Gwasanaeth Radiotherapi Cymru Gyfan sy'n Canolbwyntio ar y Claf ar gyfer Symptomau Canser Uwch – Meithrin Gallu a Gallu

Canolfan Ganser Felindre: Dr Mick Button Oncolegydd Ymgynghorol Steve Hill, Radiograffydd Therapiwtig Arbenigol Bae Abertawe…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Agwedd Rhagarweiniol at Lawfeddygaeth Ddewisol

Hayley Vaughan, Rheolwr Gwasanaethau Ailalluogi Daisy Aldridge-White, Therapi Galwedigaethol Technoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Penderfyniadau Triniaeth Seiliedig ar Dystiolaeth ar gyfer Heintiau'r Llwybr Troethol (UTIs)

Emma Hayhurst, Llusern Gwyddonol Jeroen Nieuwland, Llusern Gwyddonol Alison King, CTMUHB Patholeg Cwm Taf Morgannwg…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Clinig Priwiau Ociwlar Pigment Rhithwir

Richard Waters, Uwch Ffotograffydd Clinigol, Darlun Meddygol Douglas Neil, Pennaeth Ffotograffiaeth Feddygol Mr Gary…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Emboleiddio Rhydweli Genynnol - ffordd newydd leiaf ymledol o drin poen pen-glin osteoarthritis

Dr Nimit Goyal, Radiolegydd Ymyrrol Ymgynghorol Dr Rebecca Wallace, Rheolwr Ansawdd a Llywodraethu Radioleg Mr…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Treialu Endosgopi Capsiwl y Colon (CCE) yng Nghymru

Yr Athro Sunil Dolwani, Arweinydd Clinigol, Rhaglen Endosgopi Genedlaethol Dana Knoyle, Arweinydd Rheoli a Nyrsys ar gyfer…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Rheoli pwysau ar sail gwerth ar gyfer plant â BMI >98fed canradd gan ddefnyddio ward rithwir a thechnoleg gwisgadwy

Dr Sian Moynihan, Pediatregydd Cymunedol Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Cyd-destun: Tyfu gordewdra…
Enghreifftiau o Arloesedd Gofal wedi'i Gynllunio
Awst 1, 2023

Clinigau Clwstwr Cymunedol Orthopedig Pediatrig

Sharon Hortop, Prif Ffisiotherapydd MSK Pediatrig Chris Dobson, Ffisiotherapydd Orthopedig Pediatrig Prifysgol Caerdydd a’r Fro…