Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu

Sharing our learning across Wales, the UK and globally

The Bevan Commission, working in collaboration with health organisations are testing approaches for the adoption and spread of innovation. Building on our work over the last 5 years with the Bevan Exemplar Innovations, our cohort of innovators and adopters joined the Adopt and Spread (A&S) Programme in 2020. The programme is supported with funding by the Welsh Government.

Mae Comisiwn Bevan wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru ers mis Tachwedd 2018 i ddatblygu rhaglen i brofi a datblygu methodoleg i gefnogi’r gwaith o fabwysiadu a lledaenu arloesedd yng Nghymru. Mae gennym brofiad o gefnogi Esiamplwyr Bevan sy’n arbenigwyr iechyd a gofal i ddatblygu eu syniad arloesol. Mae’r Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu yn estyniad naturiol i gefnogi’r Esiamplwyr gyflwyno eu harloesiadau llwyddiannus i dimau eraill yng Nghymru. Gan fod y Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu yn canolbwyntio ar ymchwil yn ogystal â chyflawni, rydym yn casglu’r data ac yn ychwanegu at y sylfaen wybodaeth ynghylch cefnogi mabwysiadu a lledaenu llwyddiannus. Gan weithio gyda Phrifysgol Abertawe a’n tîm ymchwil mewnol, rydym yn dwyn y ddysg ynghyd fel rhan o’r rhaglen fyw a byddwn hefyd yn ysgrifennu adroddiad i’w gyhoeddi yn ddiweddarach yn 2021. Dyma grynodeb byr o’r prosiectau a’r bobl ynghlwm:

 • Mae 15 o brosiectau gan Esiamplwyr yn cymryd rhan yn y Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu yng Nghymru yn dilyn galwad agored rhwng mis Awst a mis Rhagfyr 2019.
 • Dechreuodd 46 o safleoedd Mabwysiadu Arloesedd weithio ym mis Ionawr 2020 i ymgymryd â gwaith yr Esiamplwyr er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eu tîm a’u sefydliadau.
 • Datblygodd hyn yn 54 o leoliadau mabwysiadu erbyn diwedd y rhaglen.
 • Caiff dros 95 o staff sy’n cymryd rhan (arloeswyr a mabwysiadwyr) eu cefnogi gan Comisiwn Bevan gyda sesiynau hyfforddiant, datblygu a rhwydweithio unigryw. Gweithiant yn eu timau prosiect ar draws 9 sefydliad iechyd a gofal (gan gynnwys y saith Bwrdd Iechyd) yng Nghymru.
 • Mae timau’r prosiect yn cael eu cefnogi gan Arweinwyr Mabwysiadu a Lledaenu, hyfforddwyr/mentoriaid a sefydliadau partner, gan gynnwys Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Academi Gyllid GIG Cymru, Cyflymu, AgorIP, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Uned Gyflawni Cyllid GIG Cymru, a Phrifysgol Abertawe.

Gwyliwch y cyflwyniad

Dechrau arni

Cynhaliwyd y Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu rhwng 2019 a 2021 wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r ddysg yn cael ei rhannu yng Nghymru a thu hwnt. Ein dull gweithredu oedd profi sut mae Esiamplwyr Bevan yn lledaenu arloesiadau i leoliadau eraill gyda charfan o Fabwysiadwyr. Darllenwch y cyflwyniad i glywed am ein nodau.

Gweithio drwy Covid-19

Mae’r canfyddiadau cynnar yn dangos canlyniadau addawol gyda gwaith mabwysiadu llwyddiannus cyn pen rhai misoedd ac er gwaethaf yr heriau mae sawl tîm yn eu hwynebu oherwydd COVID-19. Gwnaethpwyd nifer o newidiadau i gynlluniau gwreiddiol y prosiectau. Gweithiodd dîm y Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu yn agos gyda’r holl Esiamplwyr a Mabwysiadwyr er mwyn cynnal y momentwm pryd bynnag roedd hynny’n bosibl a chefnogi oedi ac adegau o ailddechrau strwythuredig i brosiectau hefyd. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael gyda’r Adroddiad Dros Dro.

“Rydym wrthi yn perffeithio’r adroddiad terfynol a byddwn yn diweddaru’r safle yn funa, ond yn y cyfamser, cliciwch isod a gwyliwch i gael blas o’r llwyddiannau”

Dr Rupa Chilvers, Dirprwy Gyfarwyddwr ac Arweinydd y Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu
Portread o Helen Howson
quotation icon

“Pleser gennym oedd arwain y rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu genedlaethol hon. Rydym wedi llwyddo i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod syniadau llwyddiannus, arloesol yn cael eu mabwysiadu a’u lledaenu ledled Cymru…Ein nod oedd canfod beth sy’n gwneud i syniadau da barhau a lledaenu… Drwy rannu’r dystiolaeth a’r ddysg hon, gallwn ddylanwadu ar ddulliau mabwysiadu lleol a chenedlaethol am flynyddoedd i ddod, a bod yn sail iddynt.”

Helen Howson

Cyfarwyddwr, Comisiwn Bevan

Cefndir y 15 prosiect

Diogelu grwpiau cefnogi cyfoedion mewn gofal sylfaenol

I’w fabwysiadu mewn Ymarfer Cyffredinol
Gwneud y gorau o ofal oedolion a phlant bregus dan ofal sylfaenol drwy ddatblygu grwpiau cefnogi cyfoedion amlddisgyblaethol.
Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwyr ac yna cafodd ei gyflwyno yn y Lleoliadau Mabwysiadu canlynol:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (gyda 3 safle).

Rhaglen addysg Chwe Cham ar gyfer cefnogi Gofal Lliniarol a Gofal Diwedd Oes

I’w mabwysiadu mewn Cartrefi Gofal ac Asiantaethau Gofal yn y Cartref
Dull llwyddiannus yn canolbwyntio ar asesu a chydlynu gofal yn gynnar, mewn cartrefi gofal a’r rhai sy’n derbyn gofal yn y cartref. Lleoliadau Mabwysiadu sy’n rhan o’r rhaglen:

Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 1. Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

STANCE: Dysgu hunan-ofal ar gyfer iechyd traed

I’w fabwysiadu mewn gwasanaethau arbenigol a lleoliadau cymunedol
Ymgysylltu ac addysg rymusol yn y gymuned ar gyfer iechyd traed i gleifion diabetes.
Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr Bevan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a bellach mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (ar draws dau safle, mae un ohonynt wedi’u hoedi)
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Darparu gofal lliniarol yn y cartref i gleifion methiant y galon

I’w fabwysiadu mewn Gwasanaethau Arbenigol
Datblygu’r Tîm Gofal Cefnogi Methiant y Galon ar gyfer cleifion sydd â methiant datblygedig y galon yn eu 1 – 2 flynedd olaf mewn bywyd.

Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr Bevan yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a bellach mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (newydd)

Rheoli Syndrom Coluddyn Llidus (IBS) gan ddefnyddio’r diet FODMAP isel

I’w fabwysiadu mewn lleoliadau gwaith ac ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth
Gweithio gyda rhaglenni iechyd a llesiant staff i gyflwyno sesiynau ar gyfer pobl sydd wedi cael diagnosis o IBS.
Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwyr Bevan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a bellach mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 4. Narrative Microbiology Authorisation (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Ymgysylltu â newid ymddygiadol, a’i annog, tuag at ymholiadau neu gyfiawnhad clinigol wedi’u strwythuro’n dda ar gyfer ceisiadau am brofion

I’w fabwysiadu gan staff mewn labordai microbioleg ac arbenigwyr gofal iechyd sy’n trefnu profion
Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr Bevan yn Iechyd Cyhoeddus Cymru gydag un tîm a Lleoliadau Mabwysiadu newydd bellach yn rhan o’r rhaglen:

 1. Iechyd Cyhoeddus Cymru (ar draws 2 safle newydd)

Cynadledda fideo ar gyfer cefnogaeth gydag adsefydlu ysgyfeintiol

I’w fabwysiadu mewn Gwasanaethau Arbenigol
Cefnogi unigolion mewn cymunedau gwledig i gymryd rhan mewn sesiwn adsefydlu yn fyw wedi’i chyflwyno o’r ysbyty.
Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwyr Bevan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a bellach mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (wedi oedi)

Be Here, Be Clear

I’w fabwysiadu gan dimau sy’n gweithio yn y blynyddoedd cynnar a chyda theuluoedd sy’n ceisio cefnogaeth ar gyfer plant
Ymyrraeth ataliol yn seiliedig ar dystiolaeth i weithio gyda theuluoedd sy’n atgyfnerthu rhyngweithiadau ymatebol i gefnogi plant i ddysgu sut i siarad.
Dechreuodd fel prosiect Esiamplwr Bevan ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys ac mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol bellach yn rhan o’r rhaglen:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (3 safle, 2 ohonynt yn newydd)
 5. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (newydd)
 6. Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (newydd ac wedyn wedi’i oedi)

Gwasanaeth ymestyn cymalau lleol dan arweiniad Ffisiotherapi ar gyfer plant a phobl ifanc

I’w fabwysiadu gan wasanaethau ffisiotherapi paediatrig a phobl ifanc
Sicrhau bod y gefnogaeth ar gyfer ymestyn cyhyrau fel rhan o’r gwasanaethau ffisiotherapi paediatrig yn lleol.

Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwyr Bevan ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys ac mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen bellach:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (ar draws 3 safle)

Ap brysbennu Dementia (Cantab Mobile) yn y gymuned

I’w fabwysiadu mewn gwasanaethau sylfaenol a chymunedol
Defnyddio datrysiad digidol i wneud atgyfeiriadau cywir a phrydlon i roi diagnosis o ddementia mewn gofal sylfaenol. Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr Bevan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen bellach:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (ar draws 3 safle, mae 2 ohonynt wedi’u hoedi bellach)
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (wedi’i oedi)
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (newydd ac wedyn wedi’i oedi)

Defnyddio cymhorthyddion rhithiol drwy Ddeallusrwydd Artiffisial

I’w fabwysiadu mewn oncoleg a gwasanaethau ategol, gan gynnwys Adnoddau Dynol

Defnyddio sgwrsfotiaid i gefnogi gwasanaethau sy’n rhannu gwybodaeth mewn gofal iechyd, gan gynnwys gwasanaethau’r rheng flaen a gweinyddol.

Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr Bevan yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ac mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen bellach:

 1. Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (wedi’i oedi)
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Yn Aros mewn Poen? Mynediad at Radiotherapi Lliniarol

I’w fabwysiadu gan dimau arbenigol
Datblygu llwybr gofal cyflymach ac yn fwy rhwydd ar gyfer cleifion cancr i geisio triniaeth radiotherapi.

Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr Bevan yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ac mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol bellach yn rhan o’r rhaglen:

 1. Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Uned Gofal Triniaeth Ddydd ar gyfer Trawma

I’w fabwysiadu gan yr adran Trawma ac Orthopaedig ochr yn ochr â’r Adrannau Brys
Trawsnewid y model gofal ar gyfer ‘clwyfedigion’ sydd angen gwasanaethau trawma ac orthopaedig.

Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr Bevan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac mae’r Lleoliadau Mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen bellach:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (ar draws 3 safle, mae 2 ohonynt wedi’u hoedi)

Ni lwyddodd y prosiectau canlynol i gwblhau’r rhaglen ac ni wnaethant gymryd rhan yn yr arddangosfa

Ymarferwyr S-CAMHS a chyd-gynhyrchu

I’w fabwysiadu gan wasanaethau iechyd meddwl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc

Hyfforddiant llunio ar gyfer Ymarferwyr S-CAMHS i ddatblygu model cyd-gynhyrchu er mwyn adnabod problemau rhwng ymarferwyr a’r unigolyn ifanc.

Dechreuodd fel Prosiect gan Esiamplwr Bevan gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ac yna ei brofi ar gyfer ei fabwysiadu yn:

 1. Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (wedi’i oedi)
 2. Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (wedi’i oedi)
 3. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (wedi’i oedi)

Daethpwyd â’r prosiect i ben oherwydd COVID-19 a dim digon o amser ac adnoddau ar gyfer profi.

QRInfopod yn cefnogi mynediad at wybodaeth hunan-reoli yn y gymuned

I’w fabwysiadu gan wasanaethau ar gyfer y boblogaeth a’r gymuned
Galluogi defnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd i ddefnyddio eu ffôn clyfar a chael mynediad uniongyrchol at wybodaeth ddigidol.

Dechreuodd fel prosiect gan Esiamplwr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac mae’r lleoliadau mabwysiadu canlynol yn rhan o’r rhaglen bellach:

 1. Iechyd Cyhoeddus Cymru

Daethpwyd â’r prosiect i ben oherwydd COVID-19 yn cyfyngu mynediad at y lleoliadau cymunedol lle’r oedd angen lleoli’r arloesedd.