Wythnos Dysgu Dwys

Mae’r Wythnos Dysgu Dwys yn wythnos gwbl ar-lein a gyflwynir mewn partneriaeth ag Academi Dysgu Dwys Cymru ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Boed ydych yn newydd i iechyd a gofal cymdeithasol, neu’n gweithio ar hyn o bryd yn arloesi a thrawsnewid gwasanaethau, dyma’ch cyfle i weithio gydag arweinwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn paratoi ar gyfer 2022 a 2030 hyd yn oed.

Byddwn yn cynnal wythnos arall yn 2022, felly cofiwch Fynegi Diddordeb os hoffech ymuno yn y dyfodol.

Nid yw newid yn rhwydd. Bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi i ddatblygu’n gyflymach, gan weithio gyda phobl sydd ag awydd gwneud gwahaniaeth.

Dewch â’ch egni, eich brwdfrydedd a’ch arbenigedd a dysgwch y sgiliau a’r technegau i ddatblygu ac arwain eich prosiect trawsnewid iechyd a gofal.

 • Rhaglen amrywiol a rhyngweithiol, wedi’i chyflwyno ar-lein
 • Defnyddio’ch dysg i ddatblygu’ch prosiect trawsnewid eich hun yn y gweithle

 • Ysgoloriaethau ar gael ar gyfer arbenigwyr iechyd a gofal yng Nghymru*

Arloesedd a thrawsnewid

Gan ganolbwyntio ar arloesedd a thrawsnewid, mae’r wythnos dysgu dwys hon yn rhoi cyfle unigryw i chi dreulio amser yn herio, newid a hyrwyddo’r ffordd yr ydych chi’n meddwl a gweithio gydag eraill i wella’ch system iechyd a gofal.

Dylanwadu newid a chyflawni effaith

Cewch amser i weithio gyda sefyllfa gwasanaeth/achos o’ch cyd-destun lleol, drwy drochi eich hun mewn amrywiaeth o bynciau, materion a thasgau ymarferol a defnyddio’r ddealltwriaeth a’r ddysg gydag eraill.

Dysgu cymhwysol dan arweiniad cyfoedion ar ei orau

Drwy ein rhaglen amrywiol a hynod ryngweithiol, bydd yr wythnos ddysg pum diwrnod hon yn cynnwys cyfuniad o gyflwyniadau, astudiaethau achos, panelau trafod, ymweliadau rhithiol ar y safle, sesiynau trafod a gweithgorau bach a sesiynau hyfforddiant.

Gan ganolbwyntio ar arloesedd a thrawsnewid, mae’r wythnos dysgu dwys hon yn cynnig cyfle unigryw i chi dreulio amser yn herio, newid a hyrwyddo’r ffordd yr ydych chi’n meddwl ac yn gweithio gydag eraill er mwyn gwella eich system iechyd a gofal. Cewch amser i weithio gydag achos penodol o’ch cyd-destun lleol, drwy drochi eich hun mewn amrywiaeth o bynciau, materion a thasgau ymarferol a  defnyddio’r dealltwriaethau a’r ddysg gyda phobl gyffelyb eraill a thîm cyflwyno’r cwrs.

Drwy ein rhaglen amrywiol a hynod ryngweithiol, bydd yr wythnos ddysgu pum diwrnod hon yn cynnwys cyfuniad o gyflwyniadau, astudiaethau achos, panelau trafod, ymweliadau safle rhithiol, sesiynau trafod a gweithgorau bach a sesiynau hyfforddi. Mae hyn yn crynhoi eich holl ddysg i un wythnos, ac yn eich paratoi chi i ddychwelyd i’r gweithle wedi’ch grymuso ac yn llawn syniadau newydd a phersbectif newydd.

 

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r wythnos dysgu dwys hon wedi’i hanelu at:

 • Gweithwyr iechyd a gofal ar y rheng flaen sy’n gweithio mewn sefydliadau, y Trydydd Sector, Elusennau a Sefydliadau Anllywodraethol.

 • Rheolwyr gwasanaethau iechyd a gofal.

 • Pobl sy’n gweithio i gwmnïau neu sefydliadau sy’n ymwneud â chynnyrch, gwasanaethau neu flaenoriaethau cysylltiedig ag iechyd a gofal.

 • Myfyrwyr, gwirfoddolwyr, gofalwyr, a chynrychiolwyr cleifion sydd â diddordeb mewn iechyd a gofal.

Boed ydych yn newydd i iechyd a gofal, yn dysgu neu’n gweithio i gefnogi gofal rhagorol ar gyfer pobl sy’n byw yn eich cymunedau, neu ynghlwm â’r diwydiannau ehangach i gefnogi datblygiad datrysiadau neu ffyrdd arloesol, newydd o weithio, a’u mabwysiadu, yr wythnos hon yw eich cyfle chi i gymryd cam yn ôl, treulio amser yn meddwl ac yn myfyrio ar eich sefyllfa a sefyllfa eraill a pharatoi ar gyfer y flwyddyn nesaf, neu’r rhai blynyddoedd nesaf.

Defnyddio arbenigedd cyffredin a’ch dysg eich hunain yn eich sefyllfa eich hun.

Fel darpar arweinydd trawsffurfio, cewch gyfle hefyd i archwilio’r heriau arweinyddiaeth ymhellach gan ymgysylltu ymhellach yn uniongyrchol gydag uwch-arweinwyr rhyngwladol a’r Comisiynwyr Bevan. Bydd cael eich amlygu i leoliadau gofal gwahanol a dulliau hefyd yn helpu i herio rhagdybiaethau a ffyrdd o feddwl traddodiadol er mwyn creu effaith barhaus.

Bydd yr amgylchedd dysgu cyfoethog hwn yn cynnig cyfle i arbrofi gyda meithrin a datblygu syniadau a datrysiadau newydd drwy weithio’n weithredol drwy sefyllfa’r achos yr ydych chi’n ei gyflwyno yn ogystal â’r rhwystrau ehangach y gallwch chi fod yn eu hwynebu a’r hwyluswyr y gallwch eu defnyddio.

Sut ydw i’n mynnu fy lle?

 • Archebir lle ar dudalen Eventbrite Comisiwn Bevan pan mae’r cyfnod cofrestru wedi agor.

 • Cliciwch ar y botwm ‘Ticket’ a dewiswch yr opsiwn tocyn perthnasol ac ewch ymlaen i dalu.

 • Os ydych yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, dewiswch yr opsiwn tocyn ‘Eligible for a scholarship in Wales’ ac atebwch yr holl gwestiynau ar y ffurflen Eventbrite. Bydd y tîm yn defnyddio’r wybodaeth sydd ar gael i ddilysu’ch cymhwysedd ar gyfer yr ysgoloriaeth.

 • Cysylltir â chi drwy e-bost (IHSCAcademy@swansea.ac.uk) i gadarnhau bod eich cymhwysedd wedi’i wirio a bod eich tocyn wedi’i gadarnhau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch yr ysgoloriaeth, cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad e-bost canlynol: IHSCAcademy@swansea.ac.uk

Costau

Mae’r ffioedd wedi’u grwpio yn ôl bandiau, ac yn seiliedig ar leoliadau gwaith pobl:

Band 1: Yn gweithio yn sefydliadau’r sector preifat

Band 2: Yn gweithio yn y sector cyhoeddus, wedi dweud hynny, mae ysgoloriaethau** ar gael ar gyfer pobl sy’n gweithio yng Nghymru (gweler manylion isod).

Band 3: Yn gweithio yn y Trydydd sector, elusennau a chyrff anllywodraethol cymwys, wedi dweud hynny, mae ysgoloriaethau** ar gael ar gyfer pobl sy’n gweithio yng Nghymru (gweler manylion isod).

Band 4: Yn gweithio mewn economïau incwm isel ac incwm canolig i isel (fel y diffinnir gan Fanc y Byd).

Band 5: Yn gofrestredig fel myfyrwyr a phobl sydd â diddordeb mewn cefnogi newid mewn iechyd a gofal gyda rôl fel gwirfoddolwr, gofalwr, neu gynrychiolydd cleifion, neu brawf o incwm isel.

** Bydd unigolion sy’n gweithio mewn iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector yng Nghymru yn derbyn ysgoloriaeth gan Lywodraeth Cymru i dalu am eu ffioedd yn llawn. Mae ysgoloriaethau ar gael o Academi Dysgu Dwys Cymru ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (GIG Cymru, Gwasanaethau Awdurdodau Lleol, Sefydliadau Gofal Cymdeithasol a sefydliadau’r Trydydd Sector).

Noder bod gostyngiadau arbennig ar gael ar gyfer archebu mewn grwpiau. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. Bydd ad-daliadau yn cael eu hystyried ar sail achos wrth achos. Mae’r holl brisiau yn cael eu hadolygu.

Ysgoloriaethau

Mae Academi Dysgu Dwys Cymru ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi dylunio rhaglenni ar gyfer uwch-arweinwyr a darpar arweinwyr o ran hyrwyddo arloesedd mewn systemau, prosesau a thechnolegau iechyd a gofal cymdeithasol, a’u cefnogi i fabwysiadu’r dulliau hyn yn eu sefydliadau.

Gallwn gynnig sawl ysgoloriaeth i dalu’r ffioedd yn llawn ar gyfer ein Hwythnos Dysgu Dwys i arbenigwyr ledled Cymru, sy’n gweithio yn y canlynol:

 • GIG Cymru

 • Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol

 • Sefydliadau Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

 • Sefydliadau’r Trydydd Sector yng Nghymru

Meini prawf cymhwysedd ar gyfer ysgoloriaethau

 • Bydd ymgeiswyr wedi gwneud cais am eu tocyn ar gyfer Wythnos Dysgu Dwys 2021 gan ddefnyddio’r ffurflen archebu a ddarparwyd, a dewis yr opsiwn tocyn ‘Eligible for a scholarship in Wales’.

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio gyda/i naill ai’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y Sectorau Gofal Iechyd, Gofal Cymdeithasol neu Wirfoddol yng Nghymru)

 • Wedi cael cadarnhad o gefnogaeth gan eu cyflogwr, gan ddefnyddio’r profforma a ddarparwyd gan y Brifysgol (a anfonwyd atoch chi ar ôl cofrestru ar Eventbrite)

 • Bydd yr ysgoloriaeth yn talu am ffi yr Wythnos Dysgu Dwys ac ni fydd ymgeiswyr yn gymwys am ysgoloriaethau neu fwrsariaethau am ddim eraill.

Ewch i ‘Sut ydw i’n mynnu fy lle’ am fanylion ynghylch sut fydd yr ysgoloriaeth yn cael ei phennu.

Beth yw prosiect trawsnewid gweithle?

Ar gyfer Wythnos Dysgu Dwys 2021, sy’n canolbwyntio ar her iechyd neu ofal, mae’n faes gwaith sy’n gysylltiedig ag iechyd a gofal a all ofyn datrysiadau arloesol, gwneud pethau’n wahanol, neu weithredoedd sy’n ymwneud â datgomisiynu neu atal/disodli’r ffyrdd o weithio presennol.