Wythnos Dysgu Dwys

Challenge, change and champion for better health and care

Cynhelir Wythnos Dysgu Dwys Arloesi Comisiwn Bevan mewn partneriaeth ag Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd hyn yng Nghanolfan Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe, rhwng 5  a 9 Rhagfyr gyda phryd gyda’r nos ar y 7fed yn Neuadd hanesyddol Brangwyn.

 

Dyma gyfle unigryw i chi:

  • Gwrdd ag arbenigwyr rhyngwladol ym maes iechyd a gofal, a dysgu ganddynt
  • Rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol sy’n arwain wrth arloesi ym maes iechyd a gofal
  • Rhannu syniadau ac arfer gorau â gweithwyr proffesiynol profiadol
  • Camu’n ôl o’ch gwaith beunyddiol a chael cymorth i ddatblygu atebion i heriau eich gweithle chi

Ymunwch ag amgylchedd dysgu cyfoethog, heriol a chwim, lle bydd cymheiriaid a siaradwyr gwadd fel ei gilydd yn eich helpu i feddwl yn wahanol, herio ffyrdd o weithio, a’ch helpu i weld pethau o wahanol safbwyntiau.

P’un a ydych yn newydd i faes iechyd a gofal cymdeithasol, neu’n gweithio ar hyn o bryd i arloesi a thrawsnewid gwasanaethau, dyma’ch cyfle i weithio gydag arweinwyr iechyd a gofal cymdeithasol i baratoi ar gyfer 2023 a thu hwnt.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i symud yn gyflymach, gan weithio gyda phobl sy’n angerddol am wneud gwahaniaeth a datblygu atebion arloesol i heriau cyfredol a rhai sy’n dod i’r amlwg.

Arloesi a’ch heriau eich hun

Mae’r wythnos ddysgu ddwys hon yn canolbwyntio ar arloesi a mynd i’r afael â’ch heriau eich hun. Mae’n gyfle unigryw i chi gymryd amser allan o’ch gwaith beunyddiol er mwyn camu’n ôl a chanolbwyntio ar ddatblygu’r ffordd rydych chi’n meddwl ac yn gweithio gydag eraill i wella eich system iechyd a gofal.

Dysgu cymhwysol dan arweiniad cymheiriaid ar ei orau

Drwy ein rhaglen amrywiol a hynod ryngweithiol, bydd yr wythnos ddysgu pum niwrnod hon yn cynnwys cyfuniad o gyflwyniadau, astudiaethau achos, paneli trafod,  trafodaethau mewn grwpiau bach, sesiynau gwaith grŵp a sesiynau hyfforddi.

Pwy ddylai gymryd rhan?

Mae Wythnos Dysgu Dwys Arloesi wedi’i bwriadu ar gyfer:

  • Gweithwyr iechyd a gofal ar bob lefel yn y systemau iechyd a gofal, llywodraeth leol a’r trydydd sector
  • Gweithwyr rheng flaen iechyd a gofal yn y Trydydd Sector, Elusennau a Chyrff Anllywodraethol
  • Pobl sy’n gweithio mewn cwmnïoedd neu sefydliadau ar gynnyrch, gwasanaethau neu flaenoriaethau iechyd a gofal

Costau

Telir ffioedd llawn unigolion sy’n gweithio yn y byd iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector yng Nghymru drwy ysgoloriaeth a ddarperir ganAcademi Dysgu Dwys Cymru Gyfan. .

Bydd unigolion sy’n gweithio ar wasanaethau neu gynnyrch iechyd a gofal yn y sector preifat hefyd yn elwa o’r cyfle unigryw hwn ac maen nhw’n cael eu hannog i gymryd rhan. Y gost i sefydliad preifat gymryd rhan yw £1,500.

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys pryd o fwyd 3 chwrs gyda’r hwyr a fydd yn cael ei gynnal yn Neuadd hanesyddol Brangwyn nos Fercher 7 Rhagfyr. Cost mynd i’r cinio fydd £40.

Ysgoloriaethau

  • Bydd yr ymgeiswyr wedi gofyn am eu tocyn Wythnos Dysgu Dwys Arloesi 2022 ar Eventbrite.
  • Rhaid bod ymgeiswyr wrthi ar hyn o bryd yn gweithio i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yn y sectorau Gofal Iechyd, Gofal Cymdeithasol neu’r Sector Gwirfoddol yng Nghymru.
  • Rhaid bod ganddynt gadarnhad o gefnogaeth wedi’i lofnodi gan eu cyflogwyr, gan ddefnyddio’r ffurflen a ddarparwyd gan y Brifysgol (a anfonwyd atoch ar ôl i chi gofrestru drwy Eventbrite).