Gwneud Pethau’n Wahanol: Mynd i’r afael â’r Ôl-groniad wedi Covid-19

Cyhoeddwyd:

Author:

Mae’r papur hwn yn rhoi golwg manwl ar yr her o fynd i’r afael â’r ôl-groniad o bobl sy’n aros am driniaeth yn yr ysbyty.

Ar yr adeg ysgrifennu, roedd bron i 560,000 o bobl yn aros am driniaeth – mae hyn yn bron i un mewn chwech o bobl yng Nghymru – ac roedd 217,655 o’r bobl hynny wedi bod yn aros ers dros 36 wythnos, cynnydd o 192,021 ers mis Chwefror 2020.

Mae’r Comisiwn yn cynnig nifer o gamau gweithredu i oresgyn yr her hon, gan gynnwys creu ffyrdd newydd o weithio, gwella effeithiolrwydd a chreu datrysiadau o ran staff. Mae hefyd yn cydnabod nad oes modd i un sefydliad wneud hyn. Mae angen i bawb weithio gyda’i gilydd, gan rannu cyfrifoldeb am eu hiechyd eu hunain ac iechyd y boblogaeth.

Cynigia dri argymhelliad craidd y mae’n eu hystyried a fydd yn cyflawni’r effaith fwyaf.

Gweithredu technoleg sy’n rhwydd ei defnyddio mewn gwasanaethau iechyd a gofal bob dydd i sicrhau mai dyma’r ffordd ragosodedig mae cleifion a’r GIG yn rhyngweithio

Creu capasiti diagnostig a dewisol arbenigol ledled Cymru drwy sefydlu Canolfannau Arbenigol Rhanbarthol er mwyn sicrhau bod arbenigedd ac adnoddau yn cael eu defnyddio i’r eithaf, gan gynnwys defnyddio staff arbenigol ac wedi ymddeol a theatrau dros ddyddiau estynedig a phenwythnosau

Noder: dylid darllen y papur hwn ochr yn ochr â’r cyhoeddiad gan y Bevan Comisiwn, ‘Gwneud Pethau’n Wahanol: Cefnogi Datblygiad Gwasanaeth yn y Gymuned’.