Skip i'r prif gynnwys

Y Sylfeini ar gyfer Model Iechyd a Gofal y Dyfodol yng Nghymru yn lasbrint amserol ar gyfer trawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru, gan nodi agenda i sicrhau system iechyd a gofal teg, cynaliadwy o ansawdd uchel ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Mae’r adroddiad hwn yn mynd i’r afael â’n tirwedd demograffig newidiol, gan gydnabod y cynnydd mewn anweithgarwch economaidd oherwydd salwch, poblogaeth sy’n heneiddio, ac anghydraddoldebau iechyd sy’n ehangu a waethygir gan ffactorau cymdeithasol-economaidd ac amgylcheddol. Rydym yn cynnig strategaeth gydweithredol, cymdeithas gyfan, gan integreiddio iechyd y cyhoedd, atal salwch, a chymorth cymunedol ar draws pob sector. Mae’r model arfaethedig hwn yn hyrwyddo dulliau newydd beiddgar, gan bwysleisio pwysigrwydd data, technoleg, a gweithlu medrus wrth greu system gynaliadwy a deinamig sy’n addas ar gyfer y dyfodol, tra’n anrhydeddu egwyddorion sylfaenol y GIG.

Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio mewnwelediadau o’n 2023 Sgwrs gyda'r Cyhoedd, clywed safbwyntiau dros 2000 o ddinasyddion ledled Cymru, a safbwyntiau arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol yn ein cynhadledd nodedig i nodi 75 mlynedd ers sefydlu’r GIG, Y pwynt tyngedfennol: Ble nesaf ar gyfer iechyd a gofal?.

Archwiliwch ein Sgwrs gyda'r CyhoeddGwyliwch gyflwyniadau cynhadledd