CIIP.png

Y Rhaglen Arloesi a Gwella ar gyfer Canser (CIIP)

Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r heriau ar ddechrau’r llwybr canser hyd at ddiagnosis yng Nghymru. Yn cau 27 Hydref 2021, 11.59pm

Briffio gwybodaeth

Estyn dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais 

Rydyn ni’n ymwybodol ei bod hi’n adeg brysur ar gyfer GIG Cymru. I roi mwy o amser i gydweithwyr a phartneriaid ar draws y GIG lenwi eu ffurflenni cais, rydyn ni wedi estyn y dyddiad cyflwyno tan 27 Hydref. 

Trefniant cydweithredu rhwng Rhwydwaith Canser Cymru, Comisiwn Bevan ac arweinwyr/partneriaid arloesi ledled Cymru yw’r Rhaglen Arloesi a Gwella ar gyfer Canser.

  • Mae gennym ddiddordeb mewn cefnogi prosiectau a all esgor ar effaith gadarnhaol a newid parhaol yng Nghymru trwy fabwysiadu a lledaenu dulliau arloesol a gwelliannau cynaliadwy. Bydd y prosiectau a gaiff eu cefnogi yn canolbwyntio ar ran gyntaf y llwybr canser, hyd at ac yn cynnwys diagnosis.

  • Croesewir ceisiadau gan dimau cymunedol, sylfaenol ac eilaidd, ac yn arbennig croesewir ceisiadau ar ffurf partneriaethau ar draws sectorau ac ardaloedd.

  • Bydd y cais yn cael ei gyflwyno ar ffurf tîm. Gall Sefydliadau Addysg Uwch, Gofal Cymdeithasol Cymru, Awdurdodau Lleol, partneriaid yn y diwydiant, a’r trydydd sector fod yn bartner-sefydliadau.

  • Rhaid i’r ymgeisydd arweiniol weithio yn y GIG a rhaid iddo gyflwyno cais yn rhinwedd y swydd honno gyda chymeradwyaeth gan ei reolwr llinell. Croesewir ceisiadau gan bobl o bob math, ni waeth be fo lefel eu gyrfa na’u lleoliad.

CYM-CIIP.png

Cynnig cymorth a chyllid er mwyn esgor ar wahaniaeth cynaliadwy yn rhan gynnar y llwybr canser

 

Oes gennych chi syniad ond rydych chi’n ansicr a yw’n addas ar gyfer ein rhaglen ni?

Cyflwynwch eich syniadau a byddwn ni’n rhoi arweiniad ac adborth i chi. 

CIIP.png

Cofrestrwch i gael y diweddaraf

Diolch am gyflwyno

Gwybodaeth bwysig a dyddiadau allweddol

Mae’r alwad am geisiadau ar agor rhwng 20 Medi 2021 a 27 Hydref 2021 (11.59pm). Erbyn 10 Tachwedd 2021 bydd panel amlbartner yn penderfynu pa brosiectau i’w cefnogi. Bydd y Rhaglen Arloesi a Gwella ar gyfer Canser yn dechrau ar 29 Tachwedd gydag Wythnos Dysgu Dwys, ac yna bydd nifer o gyfleoedd dysgu a Diwrnodau Grŵp yn cael eu cynnal i’ch helpu i aros ar y trywydd iawn. Bydd tîm Comisiwn Bevan a phartneriaid Arloesi yn gweithio gyda chi ac yn cynnig cymorth un-i-un a chymorth mewn grŵp.

 

Cyn cyflwyno eich cais rhaid ichi wneud ambell beth, yn cynnwys siarad â’ch rheolwr llinell, gweithio’n agos gydag Arweinydd Arloesi eich Bwrdd Iechyd, a phennu Noddwr Gweithredol.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio, lawrlwythwch y canllawiau. Gallwch baratoi ar gyfer y cais ar-lein trwy ddefnyddio’r ffurflen gais Word ddrafft. Cyflwynwch eich cais CIIP ar-lein erbyn 11.59pm ar 27 Hydref 2021.

 

I gael rhagor o wybodaeth ac i brofi eich syniadau cyn eu cynnwys yn y cais, anfonwch e-bost i’r cyfeiriad bevan-commission@swansea.ac.uk.