Tue, 12 Oct | Online

Doing Things Differently: Enabling technology to transform health and care for people in Wales, 2021 and beyond

The Bevan Commission is building on its successful Doing Things Differently engagement series with a new event that will explore how technology has transformed health and care in the past two years and its future potential.
Registration is Closed
Doing Things Differently: Enabling technology to transform health and care for people in Wales, 2021 and beyond

Time & Location

12 Oct, 15:30 – 17:00 BST
Online

About the Event

It will look at the challenges digital technology can bring as well as the benefits. It will consider how successful digital innovations were delivered during the pandemic at pace and how this can be built on, as well as considering how you enable the public to access, understand and embrace new technologies.

It will consider key questions including:

 • What are the key digital transformations that have been implemented in your area of work during the  past two years and what has been their impact?
 • How do we ensure services are designed around the needs of the end user?
 • How do we get the basics right and take the public with us? What are the challenges and opportunities?
 • How do we manage expectations, meet people’s needs and give them choice?
 • What will we need to do differently moving forwards? 
 • What does the future look like?

Session chair: Helen Howson, Director, Bevan Commission

Discussion panel:

Helen Thomas, Chief Executive Digital Health and Care Wales

Ifan Evans, Welsh Government Director of Technology, Digital and Transformation

Paul Mears, Chief Executive, Cwm Taf Morgannwg University Health Board

Sally Meecham, Interim CEO, Centre for Digital Public Services

Hamish Laing, Chair Digital Inclusion Alliance Wales

Listening Panel:

Fran Targett, Bevan Commissioner

Barbara Chidgey, patient and Bevan Advocate

The event is delivered by the Bevan Commission in partnership with Social Care Wales and the Board of Community Health Councils.

Gwneud Pethau'n Wahanol: galluogi technoleg i drawsnewid iechyd a gofal ar gyfer pobl yng Nghymru yn 2021 a thu hwnt.

Cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu i drafod y penderfyniadau anodd sy'n wynebu'r maes iechyd a gofal yng Nghymru wrth iddo ymateb i Covid-19, ac adfer ar ei ôl.

Mae Comisiwn Bevan yn adeiladu ar ei gyfres ymgysylltu lwyddiannus, Gwneud Pethau’n Wahanol, gyda digwyddiad newydd fydd yn archwilio sut mae technoleg wedi trawsnewid iechyd a gofal yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, a phosibiliadau ar gyfer y dyfodol.

Bydd yn ystyried yr heriau gall technoleg ddigidol eu cyflwyno yn ogystal â’r buddion. Bydd yn ystyried y ffordd y cafodd dyfeisiadau digidol llwyddiannus eu darparu yn ystod y pandemig yn gyflym a sut y gellir adeiladu ar hyn, yn ogystal ag ystyried sut ydych yn galluogi’r cyhoedd i gael mynediad at dechnolegau newydd, eu deall a’u croesawu.

Trafodir prif gwestiynau megis:

 • Beth yw’r prif newidiadau digidol sydd wedi cael eu gweithredu yn eich maes gwaith chi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf a beth oedd yr effaith?
 • Sut ydyn ni’n sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu dylunio yn seiliedig ar anghenion y defnyddiwr?
 • Sut ydyn ni’n sicrhau bod yr hanfodion yn gywir ac yn derbyn cymeradwyaeth y cyhoedd? 
 • Beth yw’r heriau a’r cyfleoedd?
 • Sut ydyn ni’n rheoli disgwyliadau, yn bodloni anghenion pobl ac yn rhoi dewis iddynt?
 • Beth bydd angen i ni ei wneud yn wahanol wrth symud ymlaen? 
 • Sut olwg sydd ar y dyfodol?

Cadeirydd y sesiwn: Helen Howson, Cyfarwyddwr, Comisiwn Bevan

Panel trafod:

Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Ifan Evans Cyfarwyddwr Technoleg, Digidol a Thrawsnewid Llywodraeth Cymru

Paul Mears, Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd lechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Sally Meecham, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Hamish Laing, Cadeirydd Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Panel Gwrando:

Fran Targett, Comisiynydd Bevan

Barbara Chidgey, claf ac Eiriolwr Bevan

Darperir y digwyddiadau gan Gomisiwn Bevan mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru a’r Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol.

Registration is Closed

Share This Event