Tue, 28 Sept | Online

Volunteer to Career - Pilot Opportunity Information Session

An opportunity to explore the development of volunteering within clinical environments within your Health Board.
Registration is Closed
Volunteer to Career - Pilot Opportunity Information Session

Time & Location

28 Sept, 11:00 – 12:00
Online

About the Event

An online information session will be held for those who are interested, on September 28th 11am- 12pm. Please contact Fiona Liddell, Helpforce Cymru Manager fliddell@wcva.cymru if you would like to attend or for further information.

We want to let you know about an opportunity to explore the development of volunteering within clinical environments within your Health Board.

Bevan Commission and Helpforce Cymru (WCVA) is working with HelpForce UK on a programme called ‘Volunteer to Career’. This aims to impact on NHS workforce needs at local level through the design and development of volunteer to career initiatives.

We are seeking expressions of interest from clinical leaders in a range of health -related professions who:

 • Want to develop a volunteer to career pathway within their own organisation and clinical field.
 • Can lead a ‘volunteer to career’ initiative in line with the strategic aim of the programme, working with internal colleagues (eg HR, volunteering services) and with external training and support.
 • Are willing to work with Helpforce to agree appropriate data collection and data reporting measures for the evaluation of impact and insight.
 • Can commit to project delivery between January 2022 and January 2023.

If selected to join the programme, they will benefit from:

 • Support in design, development, evaluation and ‘packaging’ and spread of successful initiatives.
 • Shared learning and peer support through a UK wide network of pilot projects.
 • Access to a wide range of training and peer learning through Bevan Commission.
 • Helpforce Impact and insight expertise, supporting evaluation of individual projects and of the programme as a whole.
 • Opportunity to present to a wider Wales audience at a Bevan Commission showcase event, December 2022.
 • Limited funding may be available to cover incidental developmental costs such staff cover for training days.

Gwirfoddoli i Yrfa – cyfle peilot

Bydd sesiwn wybodaeth ar-lein yn cael ei chynnal i’r rheini sydd â diddordeb ar 28 Medi rhwng 11am a 12pm. Cysylltwch â Fiona Liddell, Rheolwr Helplu Cymru fliddell@wcva.cymru os hoffech chi fynychu neu am wybodaeth pellach

Rydyn ni eisiau rhoi gwybod i chi am gyfle i edrych ar ddatblygiad gwirfoddoli o fewn amgylcheddau clinigol yn eich Bwrdd Iechyd.

Mae Comisiwn Bevan a Helplu Cymru (CGGC) yn cydweithio gyda Helplu’r DU ar raglen o’r enw ‘Gwirfoddoli i Yrfa’. Nod hon yw effeithio ar anghenion gweithlu’r GIG ar lefel leol drwy ddylunio a datblygu mentrau gwirfoddoli i yrfa.

Rydyn ni’n chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan arweinwyr mewn amrediad o broffesiynau sy’n ymwneud ag iechyd sydd:

 • Eisiau datblygu llwybr gwirfoddoli i yrfa o fewn eu mudiadau a’u meysydd clinigo
 • Yn gallu arwain menter ‘gwirfoddoli i yrfa’ yn unol â nod strategol y rhaglen, gan weithio gyda chydweithwyr mewnol (e.e. adnoddau dynol, gwasanaethau gwirfoddoli) a chyda hyfforddiant a chymorth allanol
 • Yn barod i weithio gyda Helplu i gytuno ar fesurau casglu data ac adrodd ar ddata priodol er mwyn gwerthuso effaith a mewnweledia
 • Yn gallu ymrwymo i gyflenwi prosiect rhwng Ionawr 2022 ac Ionawr 2023

Os byddant yn cael eu dewis i ymuno â’r rhaglen, byddant yn cael y buddion canlynol:

 • Cymorth i ddylunio, datblygu, gwerthuso a ‘phecynnu’ a lledaenu mentrau llwyddiannus
 • Dysgu o’i gilydd a chael cymorth cymheiriaid trwy rwydwaith o brosiectau peilot ledled y DU
 • Mynediad at amrediad eang o hyfforddiant a dysgu trwy gymheiriaid drwy Gomisiwn Bevan
 • Arbenigedd Helplu mewn Effaith a mewnwelediad, a fydd yn cefnogi’r gwaith o werthuso prosiectau unigol a’r rhaglen yn gyffredinol
 • Cyfle i gyflwyno i gynulleidfa ehangach yng Nghymru mewn digwyddiad arddangos gan Gomisiwn Bevan, Rhagfyr 2022
 • Gallai cyllid cyfyngedig fod ar gael i dalu am gostau datblygu achlysurol fel cael staff dros ddiwrnodau hyfforddi
Registration is Closed

Share This Event