Hwb ariannol enfawr i Brosiect Enghreifftiol Technoleg Iechyd Bevan

Mae un o Brosiectau Enghreifftiol Technoleg Iechyd Bevan wedi cael dau hwb ariannol sylweddol yn dod i gyfanswm o fwy na chwarter miliwn o bunnoedd o fewn cyfnod o fis.

Mae Bond Digital Health, sy’n datblygu meddalwedd a thechnolegau eraill i gynorthwyo darparwyr iechyd, ymarferwyr a chleifion, wedi derbyn buddsoddiad ecwiti preifat o £200,000 yn ogystal â grant o £68,583 gan  Innovate UK.


Mae’r buddsoddiad ecwiti gwerth £200,000 a gafodd ei argymell gan  Severn Seed Finance yn rhan o gylch cyllido £1miliwn ar gyfer 2018, a bydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi twf y busnes, gan gynnwys creu swyddi newydd.


Bydd y grant, a ddyfarnwyd fel rhan o gystadleuaeth Meddygaeth Fanwl Innovate UK, yn galluogi’r cwmni i ddatblygu cynnyrch technoleg newydd,  chwyldroadol y gellir ei wisgo, ar gyfer cleifion sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD).

Bydd y ddyfais yn helpu cleifion i fonitro’u cyflwr ac yn darparu data iechyd mwy manwl-gywir a chynhwysfawr i’w meddyg.


Disgrifir y ddyfais fel ‘stethosgop digidol’. Bydd yn cael ei chysylltu i’r claf gan ddefnyddio clwtyn i gofnodi synau’r ysgyfaint a’r galon.

Bydd y rhain yn cael eu hanfon i ffôn clyfar cyn cael eu llwytho i fyny i system ddadansoddi ganolog ac yna’u cadw mewn cronfa ddata gwmwl, ddiogel y gall clinigwyr gael mynediad ati 24/7.


Dywedodd Ian Bond, sylfaenydd Bond Digital Health, sy’n dioddef gan  COPD, y gallai’r ddyfais drawsnewid y berthynas rhwng y meddyg a’r claf.  


“Gyda chyflwr cronig fel COPD, yn aml ceir diffyg gwybodaeth am ddyddiau neu fisoedd rhwng apwyntiadau. Gelwir y cyfnod hwn yn ‘gwagle gofod gwyn’, gan fod rhaid i’r meddyg ddibynnu ar dystiolaeth anecdotaidd neu, ar y gorau, dyddiaduron papur gwallus i gael gwybodaeth am gyflwr y claf yn ystod y cyfnod hwn,” meddai.

“Drwy ddefnyddio dysgu peirianyddol, bydd cleifion COPD yn gallu rheoli eu cyflwr eu hunain, gwella eu lles a lleihau’r angen am ymgynghoriadau a derbyniadau i’r ysbyty.”

Disgrifiodd aseswyr Innovate UK y cynnig fel “cysyniad diddorol ac arloesol”, gan ddweud fod ganddo’r “potensial i wella diagnosis cleifion sydd â COPD a gwella’r broses o fonitro eu cyflwr”.


Daw’r hwb ariannol yn dilyn ychydig fisoedd llwyddiannus i Bond Digital Health, a ddewiswyd gan WalesOnline fel un o’r busnesau yng Nghymru y gallai 2018 yn flwyddyn fawr iddynt. 


Ym mis Mai, gwahoddwyd y cwmni i arddangos ei blatfform meddalwedd a datblygiadau apiau mewn digwyddiad biodechnoleg rhyngwladol yn Zaragoza, Sbaen.

Dyfarnwyd £7,500 i Bond gan Gomisiwn Bevan i helpu i ddatblygu ap dyddiadur electronig a fydd yn helpu cleifion COPD i reoli eu cyflwr eu hunain.


Yr enw ar y prosiect ar y cyd rhwng Bond a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw myCOPDnurse, a bydd yn galluogi cleifion i gofnodi ffactorau megis defnydd o feddyginiaeth a symptomau ac yn monitro ffactorau amgylcheddol megis ansawdd aer, lefelau paill a thywydd. 


Bydd hefyd yn integreiddio â’r ddyfais dechnoleg y gellir ei gwisgo, er mwyn gallu monitro cleifion sydd â chlefyd ar yr ysgyfaint 24/7 wedi iddynt gael eu rhyddhau o’r ysbyty.


Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Comisiwn Bevan, Siôn Charles: "Mae’n galonogol gweld un o brosiectau enghreifftiol Technoleg Iechyd Bevan yn denu arian sy’n galluogi trawsnewid, a fydd yn gosod technoleg iechyd arloesol o Gymru ar lwyfan fyd-eang. Roedden ni’n falch iawn o gael cefnogi’r prosiect ar y cyd rhwng Bond a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddatblygu myCOPDnurse, ac edrychwn ymlaen at weld sut y bydd y buddsoddiad hwn yn galluogi mwy o gleifion sydd â chlefyd ar yr ysgyfaint i fonitro a rheoli eu cyflwr."


Yn ogystal â’r llwyddiannau diweddar hyn, mae’r cwmni wedi bod yn cynhyrchu refeniw drwy gefnogi nifer o gleientiaid pwysig yn ystod treialon clinigol, gyda’i feddalwedd pwrpasol a’r apiau y mae’n eu datblygu. 


Dywedodd Ian Bond, sylfaenydd Bond Digital Health: “Rydyn ni’n hyderus y bydd llwyddiannau Bond Digital Health yn parhau dros y misoedd nesaf ac y bydd 2018 yn drobwynt yn hanes y cwmni.”

  • Twitter
  • LinkedIn

© 2020 by Bevan Commission. All rights reserved
© 2020 gan Gomisiwn Bevan. Cedwir pob hawl.