Llwyddiant wrth ganfod sepsis yn codi cwestiynau pwysig am dargedau lleihau E. coli

Mae gwaith i wella’r broses o ganfod sepsis, a gefnogir gan Academi Comisiwn Bevan, yn awgrymu ei bod yn bosib fod ysbytai yn mesur y metrigau llwyddiant anghywir.

Mae rhaglen ymwybyddiaeth o sepsis a rheoli sepsis wedi dangos gwelliant cyffredinol wrth ganfod sepsis, ond wedi dangos cynnydd yn y nifer o achosion o’r haint E. coli yn llif y gwaed. Mae hynny wedi codi cwestiwn ynghylch y targedau a ddefnyddir gan fyrddau iechyd ac a osodir gan Lywodraeth Cymru.


Cymhlethdod difrifol yn deillio o haint yw Sepsis. Gall arwain at fethiant organau lluosog neu hyd yn oed farwolaeth. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi bod yn rhagweithiol wrth fabwysiadu mesurau diagnosio sepsis, gan gydweithio’n agos â menter Iechyd Cyhoeddus Cymru 1000 o Fywydau, sy’n cael ei harwain gan arweinydd RRAILS, Chris Hancock, i wella’r broses o ganfod a rheoli.


Sefydlwyd rhaglen enghreifftiol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gyda’r nod o leihau nifer yr heintiau cysylltiedig â gofal iechyd. Cyflwynwyd y rhaglen yn raddol mewn sefydliadau gofal sylfaenol ac eilaidd yng ngorllewin Cymru yn 2016 a’i diben yn wreiddiol oedd mynd i’r afael â thargedau lleihau bacteremia E. coli . Darperir mentoriaid arbenigol ar gyfer prosiectau enghreifftiol Bevan, a gefnogir gan Gomisiwn Bevan, er mwyn datblygu prosiectau sy’n gwella effeithlonrwydd adnoddau, canlyniadau iechyd neu brofiadau cleifion GIG Cymru.


Fe welodd llunwyr y rhaglen, Dr Mike Simmons a Mrs Sharon Daniels, fod ymyriadau cadarnhaol wrth reoli sepsis yn achosi’r cynnydd yn yr achosion o facteremia E. coli. Roedd y tîm ymwybyddiaeth o sepsis ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cael llwyddiant wrth ganfod sepsis yn gynnar ac yn cymryd mwy o feithriniadau gwaed nag yr oeddynt mewn blynyddoedd blaenorol. Arweiniodd hynny at gynnydd mewn achosion o facteremia E. coli ac organebau eraill.


Dadansoddwyd gwerth pymtheng mlynedd o ddata (yn dod i gyfanswm o  200,000 o setiau meithriniadau gwaed). Roedd y data’n dangos cynnydd diweddar yn nifer yr achosion o E. coli , a oedd yn cydberthyn i’r gwelliant yn y broses o reoli sepsis.

Mae’r tîm sy’n gyfrifol am y rhaglen wedi gwneud argymhellion i’r cyrff sy’n gosod targedau ar gyfer lleihau heintiau. Un o'r argymhellion hyn yw y byddai defnyddio metrigau eraill, megis y gymhareb rhwng samplau positif a negatif a dadansoddi samplau wrin, yn darparu mesur mwy cywir o lwyddiant yn hytrach na’r targed lleihau E. coli presennol.


Dywedodd Dr Mike Simmons, Prosiectau Enghreifftiol Bevan a Microfioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru, Caerfyrddin: “Roedd yn hynod fuddiol cael cefnogaeth gan Gomisiwn Bevan a’n mentor, John Wyn Owen (cyn Gyfarwyddwr y GIG yng Nghymru), a oedd yn gallu darparu gwybodaeth arbenigol werthfawr iawn, a’n helpodd i ddatblygu ein syniadau. Er bod ein rhaglen canfod sepsis wedi methu yn erbyn y targed lleihau E. coli, mae wedi helpu i wella’r broses o ddiagnosio a rheoli sepsis yn gyffredinol. O ganlyniad i’r gwaith hwn, rydym wedi ystyried mesurau eraill sy’n dangos gwelliant yn ansawdd y gwasanaethau, gan arwain at leihad sylweddol mewn gwastraff yn y GIG.”


Dywedodd Siôn Charles, Dirprwy Gyfarwyddwr Comisiwn Bevan: “Pwrpas Academi Comisiwn Bevan yw gwella arweinyddiaeth ac arloesi yn y sector iechyd, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r astudiaeth achos benodol hon yn dangos pwysigrwydd darparu amser a chefnogaeth i arweinwyr y dyfodol yn y sector iechyd allu arloesi, sy’n aml yn cynnwys methu ar bwynt cynnar neu ddod o hyd i ffyrdd newydd o fynd i’r afael â heriau yn y GIG. Yn yr achos hwn, mae methiant cychwynnol i gyrraedd targedau lleihau E. coli wedi cychwyn trafodaeth bwysig ynghylch pa mor ddefnyddiol yw’r metrigau hyn, ac yn dangos llwyddiant mewn meysydd eraill pwysig – megis canfod sepsis.”


Cyhoeddwyd y canfyddiadau’n llawn yn y Journal of Hospital Infection.

Mae Comisiwn Bevan, a gefnogir gan Brifysgol Abertawe, lle mae wedi’i leoli, yn dwyn ynghyd grŵp o rai o arbenigwyr gorau’r byd i ddarparu cyngor annibynnol ar iechyd a gofal i Lywodraeth Cymru ac arweinwyr yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

  • Twitter
  • LinkedIn

© 2020 by Bevan Commission. All rights reserved
© 2020 gan Gomisiwn Bevan. Cedwir pob hawl.