Trowch eich syniadau iechyd a gofal yn realiti drwy fod yn un o Arloeswyr Bevan

  • Ar dân dros y GIG a’i gynaliadwyedd?

  • Oes gennych chi syniad arloesol i wella’r ffordd y mae’r GIG yn gweithio yng Nghrymu?

  • Eisiau troi eich syniad yn realiti?  

Mae bod yn un o Arloeswyr Comisiwn Bevan yn golygu y byddwch yn cael eich cefnogi i ddatblygu eich syniad hyd at y pwynt gweithredu, ac y bydd eich syniad yn cael ei hyrwyddo ar y lefelau uchaf yn y GIG ac yng Nghomisiwn Bevan.

Mae gennym hanes da o lwyddiant. Hyd yma, rydym wedi cefnogi dros 70 o brosiectau sy’n trawsnewid profiadau cleifion a chanlyniadau iechyd. Am bob £1 sy’n cael ei fuddsoddi mewn prosiectau enghreifftiol Bevan, mae gwerth £5 o fanteision economaidd yn cael eu cynhyrchu drwy gefnogaeth anariannol, lleihau gwastraff ac adleoli staff.


Mae ein cynlluniau enghreifftiol yn darparu cyfle gwych i ddatblygu eich profiad o arwain, a’ch gwybodaeth a sgiliau personol, ac i gael eich hyfforddi a’ch mentora gan arbenigwyr. O weithio ar un o brosiectau enghreifftiol Bevan, byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o bobl a safbwyntiau ar draws y GIG a thu hwnt, ac yn rhwydweithio ag arloeswyr eraill o amrywiaeth o gefndiroedd iechyd a gofal.  

Rydym yn gwahodd ceisiadau am y canlynol:

  • Prosiectau Enghreifftiol Arloesi Bevan:Rydym yn chwilio am Arloeswyr sydd â syniad da sy’n cefnogi arloesi darbodus a gwelliant mewn canlyniadau iechyd y gellir ei gyflwyno o fewn cyfnod o 9-12 mis.  Mae’r alwad hon hefyd yn annog ceisiadau o’r tu allan i’r GIG, sy’n gallu darparu tystiolaeth o fanteision i iechyd a lles y gymuned leol.

  • Prosiectau Enghreifftiol Technoleg Iechyd Bevan: Rydym yn chwilio am aelodau o staff GIG Cymru sy’n gweithio gyda phartner o'r diwydiant ac yn fodlon treialu a gwerthuso technoleg iechyd addawol neu arloesol (o fewn 9-12 mis). Mae cyllid galluogi gwerth hyd at £7,500 ar gael i’ch cefnogi i weithredu eich technoleg yn eich maes clinigol, a bydd ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn proses lle byddant yn ceisio gwerthu eu syniad i banel.


Rhagor o wybodaeth ac ymgeisio

Bydd y broses ymgeisio ar agor o fis Mai tan fis Gorffennaf 2018.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein galwadau am Brosiectau Enghreifftiol Bevan, cysylltwch â Dirprwy Gyfarwyddwr Comisiwn Bevan,  Siôn Charles, drwy e-bostio Sion.Charles@Swansea.ac.uk neu ffonio 07791 024 021

  • Twitter
  • LinkedIn

© 2020 by Bevan Commission. All rights reserved
© 2020 gan Gomisiwn Bevan. Cedwir pob hawl.