Ymarferydd proffesiynol y GIG yn ennill lle ar raglen MSc Gwyddor Data Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe

Cymrawd Clinigol yn bwriadu archwilio sut gellir rhagweld anghenion cleifion sy'n heneiddio yn y dyfodol drwy ddadansoddi data.


Mae Dr Sara Long, sy'n Gofrestrydd Geriatrig ac yn Gymrawd Clinigol, wedi ennill lle ar raglen MSc Gwyddor Data Iechyd Prifysgol Abertawe, drwy bartneriaeth arloesol â Chomisiwn Bevan ac Ymchwil Data Iechyd (HDR) y DU, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Mae gan Dr Long ddiddordeb mewn archwilio sut gallai deallusrwydd artiffisial, dysgu peirianyddol a dadansoddi data ar raddfa lai helpu i ragweld anghenion cymhleth cleifion yn y dyfodol wrth iddynt heneiddio. Bydd yn cwblhau'r rhaglen ar sail ran-amser dros dair blynedd, ochr yn ochr â'i hymarfer clinigol.


Mae MSc Gwyddor Data Iechyd Prifysgol Abertawe'n galluogi ymarferwyr iechyd proffesiynol i ddatblygu sgiliau a phrofiad dadansoddi data sy'n addas ar gyfer y dyfodol er mwyn gwella ansawdd bywyd ar raddfa fawr. Cynhaliodd Comisiwn Bevan y gystadleuaeth am le wedi'i ariannu ar y cwrs oherwydd ei hanes profedig o gysylltu ymarferwyr proffesiynol y GIG â chyfleoedd hyfforddi a datblygu. Enghraifft o hyn yw Cynllun Enghreifftwyr Bevan, sydd wedi cefnogi dros 120 o brosiectau hyd yn hyn ac sy'n galluogi ymarferwyr iechyd a gofal proffesiynol i roi eu syniadau arbenigol ar waith.

Y gobaith yw y bydd y bartneriaeth barhaus rhwng Prifysgol Abertawe a Chomisiwn Bevan yn ysbrydoli rhagor o glinigwyr ac ymarferwyr proffesiynol y GIG i gael hyfforddiant Gwyddor Data Iechyd, ac mae amrywiaeth eang o fwrsariaethau ar gael i'r rhai sydd am astudio'n rhan-amser ochr yn ochr â'u gyrfaoedd.


Meddai Ashley Akbari, Uwch-reolwr Ymchwil a Gwyddonydd Data gydag HDR UK, Prifysgol Abertawe: "Gobeithiwn  barhau i ehangu'r rhaglen bob blwyddyn, gan ei bod yn caniatáu i ni gydweithio a darparu cyfleoedd i'r GIG a sefydliadau eraill a'u gweithluoedd. Mae ymgeiswyr yn cael profiad a chymhwyster proffesiynol, yn ogystal â mynediad i gofnodion gofal iechyd dienw sydd ar gael yng Nghronfa Ddata SAIL, a'r cyfle i gyfrannu at waith canolfan a grŵp ymchwil. Roeddwn wrth ein boddau'n cael cyfle i weithio â chydweithwyr yng Nghomisiwn Bevan, gan adeiladu ar ein llwyddiannau blaenorol gyda phartneriaid yn y GIG, a'n gobaith yw y bydd y cyfle hyblyg hwn i wneud MSc wedi'i ariannu yn rhoi cyfle i Sara feithrin sgiliau ychwanegol ond hefyd i weithio'n effeithiol ac yn hyderus gyda thechnegau data iechyd a gwyddor data."


Meddai Dr Sara Long, sy'n Gofrestrydd Geriatrig ac yn Gymrawd Clinigol ABCi: "Yn ystod fy amser fel Cymrawd Arweinyddiaeth Glinigol Cymru, rwyf wedi cael cyfle i archwilio rhai meysydd o ddiddordeb nad ydynt yn cael eu cysylltu â meddygaeth yn draddodiadol: Yn sgil cwblhau elfen wedi'i haddysgu o gwrs modelu cyfrifiadurol sy'n cael ei gynnig gan Welliant Parhaus Aneurin Bevan, dechreuais ymddiddori'n fawr mewn sut gallwn ddefnyddio technegau dadansoddi a modelu i'n helpu i gynllunio gwasanaethau ar gyfer y cleifion yn ein gofal. Roedd y cyfle i ddatblygu hyn ymhellach drwy weithio tuag at MSc yn rhy dda i'w golli a dwi wrth fy modd fy mod i wedi ennill y lle.


Fy ngobaith yw datblygu dealltwriaeth ddyfnach o sut gallwn ddefnyddio'r data rydym yn ei gasglu yn y GIG i wneud dewisiadau deallus ynghylch gwasanaethau gofal iechyd y dyfodol, a dysgu sut gallaf ddefnyddio'r rhain i ddarparu'r gofal mwyaf priodol i'r cleifion yn fy ngofal.


Meddai Siôn Charles, Dirprwy Gyfarwyddwr Comisiwn Bevan: "Roedd yn bleser mawr gennym weithio gydag Ymchwil Data Iechyd y DU a'n sefydliad cartref a darparwr y cwrs, Prifysgol Abertawe, er mwyn hyrwyddo'r cyfle am le wedi'i ariannu ar y rhaglen MSc Gwyddor Data Iechyd i ymarferwyr proffesiynol yn y GIG yng Nghymru.


Mae rhaglen Enghreifftwyr Bevan - sy'n galluogi staff rheng flaen y GIG i dreialu a gweithredu eu syniadau arbenigol eu hunain - yn brawf o'n hymrwymiad i droi syniadau ym maes gofal iechyd darbodus yn gamau gweithredu ac i feithrin arloeswyr ac arweinwyr y dyfodol yn y gwasanaeth iechyd. Mae'r bartneriaeth hon yn adeiladu ar yr ymagwedd honno i ddarparu cyfle cyffrous i staff y GIG feithrin sgiliau gwyddor data newydd y mae mawr eu hangen er mwyn helpu i greu gwasanaeth iechyd sy'n addas i'r dyfodol."

  • Twitter
  • LinkedIn

© 2020 by Bevan Commission. All rights reserved
© 2020 gan Gomisiwn Bevan. Cedwir pob hawl.