Dosbarth Meistr Comisiwn Bevan: Sgwrs gyda’r Athro Don Berwick MD

Cyhoeddwyd:

Rydym yn clywed yn aml am yr angen i gyd-gynhyrchu gofal iechyd drwy weithio gyda phobl, ond eto faint o hwyl mae clinigwyr, arweinwyr gofal iechyd a staff yn ei gael arni?

Archwilir y cwestiwn hwn mewn Dosbarth Meistr gan Gomisiwn Bevan gyda’r Athro Don Berwick MD ar 3 Tachwedd yn Voco St David’s Hotel ym Mae Caerdydd.

Bydd y digwyddiad, ar ffurf ‘Sgwrs Gyda’, yn gweld yr Athro Berwick, Llywydd Emeritws a Chymrawd yr Institute of Healthcare Improvement yn yr UDA, yn archwilio sut all cyd-gynhyrchu drawsnewid iechyd a gofal darbodus.

Dywedodd yr Athro Berwick, sy’n aelod o’r Comisiwn Bevan, “Pan ydym yn trafod cyd-gynhyrchu gofal gyda’i gilydd, ydym ni wirioneddol yn deall beth ydym ni’n ceisio ei gyflawni? Pa mor aml ydym ni’n meddwl beth sydd wir yn bwysig i glaf yn hytrach na beth sydd yn bod â’r claf?

“Yn rhy aml, rydym yn trin pobl fel gwrthrychau i ymdrin â thrafodion ond yr hyn sydd wir ei angen yw perthynas sydd wedi’i datblygu dros amser a gofod, a dealltwriaeth fanwl am yr hyn sy’n wirioneddol bwysig, a chanolbwyntio ar hynny.

Pan fyddaf yng Nghymru, byddaf yn trafod gyda chi gysyniad ail-ddylunio system, beth sy’n wirioneddol bwysig ac rwy’n rhagweld bod gan Gymru, ymhlith nifer o wledydd yn y byd, dir ffrwythlon iawn ar gyfer y system gofal iechyd o’r fath.”

Bydd y Dosbarth Meistr rhyngweithiol yn dechrau gyda sgwrs fer gan yr Athro Berwick ynghylch gwerth cyd-gynhyrchu, a’r effaith y gall ei chael, a sut all pawb mewn gwasanaethau iechyd a gofal gan gynnwys clinigwyr, arweinwyr, academyddion, pobl a chleifion wella’r defnydd ohono yng Nghymru.

Yn dilyn hyn bydd trafodaeth anffurfiol a dadl gyda’r gynulleidfa.

Y digwyddiad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o Ddosbarthiadau Meistr gan y Comisiwn Bevan, sef melin drafod flaenllaw ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru.

Wedi’i gynnal a’i gefnogi gan Brifysgol Abertawe, daw’r Comisiwn ag arbenigwyr iechyd a gofal rhyngwladol at ei gilydd er mwyn darparu cyngor awdurdodol, annibynnol i Lywodraeth Cymru ac arweinwyr yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Comisiwn Bevan, Helen Howson, “Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y Dosbarth Meistr hwn gyda’r Athro Don Berwick, sy’n aelod ymroddedig y Comisiwn Bevan, ac yn ddiolchgar y bydd yn rhannu’r doethineb hwn gyda ni eto yng Nghymru.

“Os ydym am gyflawni iechyd a gofal darbodus a chynaliadwy, rhaid iddo fodloni anghenion ein poblogaeth a’r unig ffordd o sicrhau hyn yw drwy weithio gyda’n gilydd i gyd-cynhyrchu a chyd-ddylunio ein systemau.

“Bydd y Dosbarth Meistr hwn yn gyfle cyffrous i drafod hyn yn fwy manwl a gweld sut allwn ni i gyd wella wrth symud ymlaen.”

Mae’r Dosbarth Meistr wedi’i anelu at glinigwyr, cynllunwyr iechyd, academyddion, y diwydiant, arweinwyr polisi yn ogystal â chleifion a phobl sydd â diddordeb mewn deall a rhoi cyd-ddylunio ar waith, neu sy’n gweithio mewn rôl yn y maes hwn.

Er mwyn cofrestru i’r digwyddiad am ddim hwn, sy’n cael ei gynnal rhwng 2pm – 4pm ar 3 Tachwedd, pwyswch yma.

Bywgraffiad yr Athro Don Berwick

Mae’r Athro Berwick yn gyn-gynghorydd Barack Obama a gweinyddwr y Centers for Medicare and Medicaid Services (yr asiant ffederal sy’n goruchwylio Medicare a Medicaid). Mae wedi gwasanaethu ar gyfadrannau Ysgol Feddygol Harvard ac Ysgol Iechyd Cyhoeddus Harvard.

Yn 2013, cynhaliodd adolygiad o ddiogelwch cleifion yn y GIG ar ran y Prif Weinidog David Cameron. Ac yntau’n cael ei gydnabod fel awdurdod blaenllaw o ran ansawdd a gwella gofal iechyd, mae Dr. Berwick wedi cael sawl gwobr am ei gyfraniadau. Yn 2005, penodwyd ef yn “Farchoglywydd Anrhydeddus yr Ymerodraeth Brydeinig” gan Ei Mawrhydi, Brenhines Elizabeth II, mewn cydnabyddiaeth o’i waith gyda Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. Dr. Berwick yw awdur neu gyd-awdur dros 160 o erthyglau gwyddonol a chwe chyfrol. Ar hyn o bryd, mae’n Ddarlithydd yn Adran Polisi Gofal Iechyd Ysgol Feddygol Harvard.