PACE Podiatreg: Gofal Hygyrch i Bawb


Cefndir

Mae cleifion sy’n cael eu cyfeirio at adran Bodiatreg Caerdydd a’r Fro yn cael cynnig asesiad a thriniaeth yn seiliedig ar anghenion iechyd traed a risg feddygol. Caiff oddeutu 700 o gleifion eu rhyddhau yn fisol oherwydd nad ydynt yn bodloni Canllawiau Cymru Gyfan.

Yn aml, nid oes gan gleifion sy’n cael eu rhyddhau unrhyw ddewis fforddiadwy arall ond aros i’w cyflwr waethygu. Mae hyn yn cyflwyno problemau o ran anghydraddoldeb iechyd. Er mwyn darparu’r gofal priodol ar yr amser cywir, mae’n hanfodol bod y staff cywir ar gael. Bydd y prosiect hwn yn cynnig y cyfle hwn a bydd staff y GIG yn ffurfio’r gweithlu.


Nodau’r Prosiect

Mae menter gymdeithasol wedi’i chynllunio i ddarparu gofal traed rheolaidd a syml yn rhad i’r garfan hon o gleifion wedi’u rhyddhau. Rhwyd ddiogelwch yw hon i ddarparu llwybr cyflym yn ôl i ofal y GIG ar gyfer achosion o iechyd traed yn dirywio. Bydd mwy o gleifion bregus sydd â sawl cyflwr iechyd yn elwa. Bydd cyswllt â’r Meddyg Teulu yn lleihau oherwydd na fydd angen atgyfeirio o’r newydd.

Bydd darpariaeth gwasanaeth rhad ond dan ofal y GIG yn sicrhau bod cleifion yn cael gofal ataliol ac yn cynnal gostyngiad o ran datblygu anghenion iechyd traed mwy cymhleth. Bydd gwelliant cysylltiedig yn iechyd y boblogaeth ac yn cyflawni canlyniadau sy’n bwysig i bobl.

Gweithiwr gofal iechyd yn trin traed claf

Bydd staff y GIG yn cefnogi’r fenter hon. Dylid gweld gwelliant yn iechyd a llesiant oherwydd oriau gwaith hyblyg. Bydd y cyhoedd, cleifion ac arbenigwyr yn gweithio fel partneriaid drwy greu ar y cyd yn y Fenter Gymdeithasol.

Bydd PACE yn lleihau amrywiaeth amhriodol mewn gofal iechyd gan ddefnyddio modelau gofal iechyd datblygiadol i adnabod ymyraethau sydd â’r gwerth technegol a dyrannol mwyaf a’r gwerth mwyaf i gleifion. Disgwylir i gleifion fod yn fwy ymwybodol o’u statws iechyd traed.


Heriau


Prif Ddeilliannau

Profiad cleifion: Cleifion yn disgwyl i ymarferwyr ddarparu gofal rhagorol a bydd hyn yn cael ei gyflawni gan ddefnyddio staff Podiatreg o safon uchaf y GIG. Bydd holiaduron adborth yn cael eu dosbarthu i gleifion bob 6 mis am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnig syniadau a chyfle i wella.

Deilliant iechyd: Bydd darparu’r gofal cywir i’r cleifion cywir ar yr adeg gywir gan ddefnyddio’r cyfuniad cywir o sgiliau yn uchafu iechyd y gymuned. Bydd anghenion llai cymhleth yn cael eu bodloni gan PACE a bydd anghydraddoldeb iechyd yn lleihau. Hwn fydd y cynllun cyntaf o’i fath i fynd i’r afael ag anghenion cleifion sydd wedi’u rhyddhau yng Nghymru.

Llun o brofiad claf

Mesuriadau: Mae’r costau wedi’u tybio yn seiliedig ar 700 o gleifion yn cael eu rhyddhau’n fisol. Mae hyn yn cyd-fynd â phegwn mwyaf fforddiadwy’r farchnad. Disgwylir y byddai 1680 o gleifion yn gwneud cais am 4 apwyntiad bob blwyddyn. Petai 20% o’r cleifion hyn yn mynychu PACE, byddai’r gwasanaeth yn ennill £134,400.

Effeithiolrwydd adnoddau: Bydd Staff y GIG yn cael cyfle i ddarparu cefnogaeth i’r prosiect. Disgwylir y bydd yn defnyddio cyfleusterau presennol y tu hwnt i’r oriau arferol er mwyn lleihau costau sefydlu. Gall cyswllt ag Age Connect gynnig cyfleoedd ar gyfer lleoliadau sy’n agosach at gartref claf. Bydd llesiant staff yn gwella drwy wella hyblygrwydd yr wythnos waith.


Camau Nesaf


Ein Profiad o Esiamplwyr

Cyfle gwych i rwydweithio gydag arbenigwyr eraill yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol.


Arddangosfa Esiamplwyr Bevan 2021


Unigolion Cyswllt

Sally.Mogg@wales.nhs.uk

Maureen.hillier@wales.nhs.uk

Adran Bodiatreg Caerdydd a’r Fro: https://cavuhb.nhs.wales/our-services/podiatry/